Печат

България е партньор в изложението "Отдих" в Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 26 години участваме на изложе­ни­ето „Отдих” в Москва, за първи път сме страна парт­ньор. Това от своя страна сви­де­тел­ства както за важ­но­стта на изложе­ни­ето, така и за важ­но­стта на Русия като тури­сти­че­ски пазар и парт­ньор за стра­ната ни. Това заяви вицепреми­ерът по ико­номи­че­с­ката и демограф­с­ката поли­тика и мини­стър на туризма Мари­яна Нико­лова при откри­ва­нето на Меж­ду­на­род­ното тури­сти­че­ско изложе­ние „Отдих” 2020 в Москва. В при­вет­стве­ното си слово тя под­черта, че всяка година сто­тици хиляди руски граж­дани изби­рат Бълга­рия за сво­ята почивка и обър­нала внима­ние на факта, че пан­деми­ята от COVID-​19 е ока­зала изклю­чи­телно нега­тивно вли­я­ние върху туризма. „Мини­стер­ството на туризма уси­лено работи за въз­ста­но­вя­ване на тури­сти­че­с­ките посеще­ния с Русия, което е цел и за двете страни”, заяви г-​жа Николова.

Тя откри изложе­ни­ето заедно със Зарина Догу­зова, ръко­во­ди­тел на Феде­рал­ната агенция по туризъм на Рус­ката феде­рация, гласи съобще­ни­ето на сайта на Мини­стер­ството на туризма на Репуб­лика Бълга­рия. Нико­лова е имала среща и с изпъл­ни­тел­ния дирек­тор на Урал­ската асоци­ация по туризъм Михаил Малцев. По думите му Урал, който е с 12,5 млн. души насе­ле­ние, Бълга­рия е при­о­ри­тетно направ­ле­ние за туризъм.

На основ­ната на склю­че­ния през 2017 г. Мемо­ран­дум за сътруд­ни­че­ство между Мини­стер­ството на туризма и Урал­ската асоци­ация по туризъм, мини­стър Нико­лова очерта водещите направ­ле­ния, в които да продължи съвмест­ната работа. Също така стана ясно, че Бълга­рия ще продължи тра­дици­он­ното си уча­стие и на Меж­ду­на­род­ното тури­сти­че­ско изложе­ние „Лето-​2021″ /​в Екатеринбург/.

Голямо при­зна­ние за важ­но­стта на стра­ната ни за рус­кия тури­сти­че­ски сек­тор е продължа­ва­нето на асоци­и­ра­ното член­ство на Наци­о­нал­ното пред­ста­ви­тел­ство по туризъм на Бълга­рия в Асоци­аци­ята на рус­ките туропе­ра­тори (АТОР).

Нико­лова се срещна и с пре­зи­дента на Рус­кия съюз на тури­сти­че­с­ката инду­стрия Андрей Игнатиев,който е изра­зил голямо жела­ние за по-​активно сътруд­ни­че­ство с България.

Преди работ­ната си визита в Москва мини­стър Нико­лова заяви в интервю за ТАСС, че авиаци­он­ните вла­сти на Бълга­рия и Русия водят прего­вори за въз­ста­но­вя­ване на авиаци­он­ните комуникации.

Отва­ря­нето на гра­ниците и възоб­но­вя­ва­нето на поле­тите между нашите две страни е въпрос на прего­вори и жела­ние, което трябва да бъде изра­зено от двете страни. Българ­ските авиаци­онни вла­сти вече са потвър­дили пред Феде­рал­ната агенция за въз­ду­шен транспорт готов­но­стта на наци­о­нал­ния си въз­ду­шен пре­во­звач да възоб­нови полет­ната програма вед­нага след полу­ча­ване на раз­реше­ние за възоб­но­вя­ване на меж­ду­на­род­ните полети до Бълга­рия от руска страна. Мисля, че това ще бъде добра първа стъпка в тази посока”, заяви Николова.

По думите й, съще­ствува опе­ра­тивна коре­спон­денция между авиаци­он­ните адми­ни­страции на двете страни относно съвмест­ните под­ходи за възоб­но­вя­ване на редов­ните полети. „Бих искала да отбе­лежа, че поле­тите от меж­ду­на­родни летища на тери­то­ри­ята на Репуб­лика Бълга­рия не са огра­ни­чени от нищо, но в съо­т­вет­ствие със запо­вед на Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето има временна забрана за вли­зане на граж­дани на раз­лични държави на тери­то­ри­ята на Бълга­рия във връзка с пан­деми­ята. Нашите руски парт­ньори са офици­ално уве­домени за това”, под­черта вицепремиерът.