Печат

Русия ще достави на Мексико 32 млн. дози ваксина

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият фонд за преки инве­стиции (РФПИ) и фармацев­тич­ната компа­ния Landsteiner Scientific склю­чиха спо­ра­зуме­ние за доставка на 32 млн. дози от рус­ката вак­сина срещу коро­на­ви­рус „Спут­ник V”, съобщиха от фонда. Нача­лото на достав­ките на вак­си­ната в Мек­сико се оча­ква през ноем­ври тази година, в слу­чай че тя бъде одоб­рена от страна на мек­си­кан­с­ките регу­ли­ращи органи. В рам­ките на спо­ра­зуме­ни­ето Landsteiner Scientific ще се заеме с дис­три­буци­ята на вак­си­ната на тери­то­ри­ята на Мек­сико като парт­ньор на РФПИ.

Ние се дого­во­рихме за доставка на зна­чи­телна пар­тида вак­сини „Спут­ник V” в Мек­сико. Около 25% от насе­ле­ни­ето на стра­ната може да получи достъп до ефек­тивна и без­опасна вак­сина”, отбе­лязва ръко­во­ди­те­лят на фонда Кирил Дмит­риев. На 11 август вак­си­ната „Спут­ник V”, про­из­вод­ство на Научно-​изследователския център по еми­демио­ло­огия и мик­ро­био­логия „Н. Ф. Гама­лея” получи сви­де­тел­ство за реги­страция от МЗ на Русия, като стана пър­вата реги­стри­рана вак­сина срещу коро­на­ви­рус в света.