Печат

НАТО започна военноморски учения в Баренцово море

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

НАТО обяви начало на воен­номор­ските уче­ния в Баренцово море. Арк­ти­че­с­ките маневри вклю­ч­ват кораби на САЩ, Вели­ко­бри­та­ния, Нор­вегия и само­лети на Дания, съобщи „Рос­сий­ская газета”. Основ­ната цел на уче­ни­ето е „демон­стри­ране на ангажи­ра­ност към сво­бо­дата на кора­бопла­ва­нето в реги­она”. В манев­рите участват фрегата и тан­кер на ВМС на Вели­ко­бри­та­ния, аме­ри­кан­ският есми­нец с управ­ле­ние на ракетно оръжие „Рос” и нор­вежка фрегата. От въз­духа уче­ни­ята са под­крепени от дат­ски самолети.

В съобще­ни­ето на бри­тан­с­ките ВМС се казва, че „Обе­ди­не­ното крал­ство, САЩ, Нор­вегия и Дания си сътруд­ни­чат за подоб­ря­ване на готов­но­стта за действие в Далеч­ния север и за изграж­дане на устой­чи­вост в регион, жиз­не­но­важен за инте­ре­сите на Великобритания”.

Русия вече реагира на съвмест­ните уче­ния на кора­бите на НАТО. От рус­кия Наци­о­на­лен център за управ­ле­ние на отбра­ната заявиха: „Силите на Север­ния флот започ­наха да наблю­да­ват действи­ята на отряд военни кораби от обе­ди­не­ните воен­номор­ски сили на НАТО, воден от аме­ри­кан­ския ескад­рен мино­но­сец „Рос”, нав­лязъл в аква­то­ри­ята на Баренцово море на 7 сеп­тем­ври 2020 г.”

Воен­ният експерт, гла­вен редак­тор на спи­са­ние „Арсе­нал Оте­че­ства” Вик­тор Мура­хов­ски комен­тира за „Рос­сий­ская газета”, че посо­че­ната цел на уче­ни­ята на НАТО за сво­бода на кора­бопла­ва­нето в реги­она, звучи доста странно. Русия никога не е възпрепят­ствала чуж­де­странни кораби и като цяло кора­бопла­ва­нето в Арк­тика, при­помни експертът.

По думите му, раз­уз­на­ва­тел­ните само­лети на НАТО се опит­ват да иден­тифици­рат рус­ките системи за ПВО и да оце­нят действи­ята на кора­бите. Вик­тор Мура­хов­ски при­помни, че в слу­чай на конфликт с Русия, основ­ната посока на удара на аме­ри­кан­ски бали­стични ракети и стра­теги­че­с­ката авиация преми­нава именно през Север­ния полюс.