Печат

Тихановская се обърна с призив към руснаците

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Бившият кан­ди­дат за пре­зи­дент на Репуб­лика Бела­рус Свет­лана Тиха­нов­ская записа видео­по­сла­ние до рус­кия народ, в което под­черта важ­но­стта от съхра­ня­ва­нето на при­я­тел­ските отноше­ния между бела­руси и рус­наци. Запи­сът е пуб­ли­ку­ван на 9 сеп­тем­ври в ней­ния Telegram-​канал, цити­ран от РИА „Новости”.

Наро­дите на Бела­рус и Русия винаги са били близки съседи и при­я­тели. Сигурна съм, че те ще оста­нат такива и в бъдеще”, каза Тиха­нов­ская. Тя под­черта, че про­те­стите, които се про­веж­дат в стра­ната, никога не са били насо­чени срещу Русия, а тях­ната цел е един­ствено действащата власт в репуб­ли­ката. Тиха­нов­ская помоли хората да не вяр­ват на про­паган­дист­ките медии и поли­тици, които уве­ря­ват в обратното.