Печат

САЩ отклоняват Иран от параметрите на ядрената сделка

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Иран беше при­ну­ден да се отклони от изис­ква­ни­ята на Съвмест­ния все­об­хва­тен план за действие (СВПД) по иран­с­ката ядрена сделка заради поли­ти­ката на мак­сима­лен натиск от страна на САЩ, заяви в сряда посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия в меж­ду­на­род­ните орга­ни­за­ции във Виена Михаил Уля­нов по време на онлайн засе­да­ние на Съвета на управ­ля­ващите Меж­ду­на­род­ната агенция по атомна енергия (МААТЕ).

Рус­кият посто­я­нен пред­ста­ви­тел обърна внима­ние върху безпо­койството на някои играчи от факта, че Иран се откло­нява от изис­ква­ни­ята на плана. Той обаче поясни, че действи­ята на Техе­ран сви­де­тел­стват, че той е заин­те­ре­су­ван от запазва­нето на СВПД при усло­вие, че се въз­ста­нови пър­во­на­чално заложе­ния в него баланс между ядре­ните и търговско-​икономическите компо­ненти. „Важно е адек­ватно да раз­бе­рем, че пър­вопри­чи­ната за действи­ята на Иран стана едно­стран­ното изли­зане от ядре­ната сделка на САЩ и въвеж­да­нето от тях на про­ти­воправни екс­те­ри­то­ри­ални санкции по отноше­ние на Техе­ран, в това число и опит да заста­вят оста­на­лите участ­ници в СВПД да пре­кра­тят изпъл­не­ни­ето на сво­ите задълже­ния”, каза Улянов.

Преди склю­ч­ва­нето на плана за действие запа­сите от нис­ко­обога­тен уран са 15 тона. Почти вед­нага след нача­лото на реа­ли­зи­ране на ядре­ната сделка те се съкраща­ват и се оказ­ват по-​ниски от уста­но­ве­ните дого­ворни лимити. Когато САЩ изли­зат от СВПД, Техе­ран разпо­лага с едва 115 кг. Иран се при­държа към това рав­нище дотогава, докато поли­ти­ката на „мак­сима­лен натиск” от страна на САЩ зара­ботва с пълна сила. Днес запа­сите от нис­ко­обога­тен уран състав­лява 2,5 тона — шест пъти по-​малко, откол­кото преди склю­ч­ва­нето на ядре­ната сделка.

Съвмест­ният все­об­хва­тен план за действие е подпи­сан от Иран, от посто­ян­ните чле­нове на Съвета за сигур­ност на ООН (Русия, Вели­ко­бри­та­ния, Китай, САЩ, Франция) и Герма­ния през 2015 г. Сдел­ката огра­ни­чава ядре­ните раз­ра­ботки на Техе­ран в обмен на ану­ли­ране на санкци­ите на ООН и едно­стран­ните огра­ни­чи­телни мерки на САЩ и Европе­йския съюз. През 2018 г. САЩ се обя­вя­ват за изли­зане от ядре­ната сделка и въвеж­дат срещу Иран ико­номи­че­ски санкции. Техе­ран обяви за петата фаза на откло­ня­ване от тази сделка през яну­ари тази година.