Печат

Решенията за Нагорни Карабах трябва да се изпълняват

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Путин и Ердоган обсъдиха проблемите на бежанците и съхраняването на културните обекти

Пре­зи­ден­тите на Русия и на Турция Вла­ди­мир Путин и Таип Ердоган са обсъдили в теле­фо­нен разго­вор хода на реа­ли­зи­ра­нето на дого­во­ре­но­стите, фик­си­рани в съвмест­ното заяв­ле­ние на пре­зи­ден­тите на Русия, Азер­байджан и на преми­ера на Арме­ния за Нагорни Кара­бах от 9 ноем­ври, съобщи прес­служ­бата на Кремъл. Бесе­дата се е състо­яла по иници­а­тива на тур­ската страна.

От двете страни е отбе­ля­зана необ­хо­димо­стта от после­до­ва­телно и пълно изпъл­не­ние на реше­ни­ята, насо­чени към гаран­ти­ране на ста­бил­но­стта и налага­нето на мир­ния живот в региона.

Двамата пре­зи­денти са обсъдили въпроси, засягащи съз­да­ва­нето на съвме­стен руско-​турски център за кон­трол върху пре­кра­тя­ване на огъня и спи­ране на всички военни действия в зоната на конфликта в Нагорни Карабах.

Мемо­ран­думът за съз­да­ване на съвмест­ния руско-​турски център беше подпи­сан на 11 ноем­ври след прего­вори на рус­кия мини­стър на отбра­ната Сергей Шойгу и ръко­во­ди­теля на воен­ното ведом­ство на Турция Хулуси Акар.

Във втор­ник канце­ла­ри­ята на тур­ския пре­зи­дент информира, че по време на бесе­дата с Путин Ердоган „е изра­зил надежда, че съвмест­ният център, който Турция ще съз­даде с Русия с цел наблю­де­ние и мони­то­ринг върху режима на пре­кра­тя­ване на огъня, ще започне да действа в най-​близко време”.

Путин и Ердоган са обсъдили и въпроси, засягащи хума­ни­тар­ните про­блеми в Нагорни Кара­бах, в това число и свър­зани със завръща­нето на бежанците и със запазва­нето на кул­тур­ните обекти.

Путин е информи­рал за дей­но­стта на рус­ките миро­творци, които ефек­тивно осигу­ря­ват поддър­жа­нето на режима на пре­кра­тя­ване на огъня и сигур­но­стта на цивил­ното насе­ле­ние. Под­чер­тан е също така при­о­ри­тетът в реша­ва­нето на неот­лож­ните хума­ни­тарни про­блеми, свър­зани със завръщане на бежанците, съхра­ня­ване на религи­оз­ните и кул­тур­ните обекти, се казва в съобщението.

Путин и Ердоган са обсъдили и важ­но­стта на коор­ди­ни­ра­нето на уси­ли­ята по раз­ра­бот­ва­нето и про­из­вод­ството на вак­сина срещу коро­на­ви­рус. На 11 ноем­ври Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето на Турция изрази заин­те­ре­су­ва­ност от орга­ни­зи­ра­нето на про­из­вод­ството на вак­си­ната „Спут­ник V” срещу новия коро­на­ви­рус в мощ­но­стите на тур­ските производители.