Печат

Японският премиер очаква среща с Путин и Байдън

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Депу­татът от Пар­ти­ята на япон­ското въз­раж­дане Мунео Сузуки заяви, че япон­ският премиер Йоши­хиде Суга опре­деля 2021 година като важна за отноше­ни­ята между Токио и Москва. Това Сузуки заяви в четвъртък след срещата с преми­ера, пре­даде ТАСС.

Япон­ският премиер Йоши­хиде Суга оча­ква час по-​скоро лични срещи с рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин и демо­крата Джо­у­зеф Байдън, който обяви побе­дата си на пре­зи­дент­ските избори в САЩ. „Бих искал внима­телно да обмисля графика, за да про­веда тези срещи възможно най-​скоро”, казал преми­ерът на Япо­ния, цити­ран от депу­тата Сузуки.

По думите на Суга след­ващата година ще бъде важна за отноше­ни­ята между двете страни, тъй като през октом­ври 2021 г. ще се отбе­лежи 65-​годишнината от подпи­сва­нето на Съветско-​японската съвместна декла­рация от 1956 година. Следва да се отбе­лежи, че депу­татът Мунео Сузуки активно работи по въпро­сите за диа­лога с Русия. В мина­лото той бе смя­тан за неофици­ал­ния съвет­ник на бившия япон­ски премиер Шин­дзо Абе по въпро­сите на японско-​руските отношения.

От сре­дата на мина­лия век Москва и Токио пери­о­дично про­веж­дат кон­сул­тации относно раз­ра­бот­ва­нето на мирен дого­вор след Вто­рата све­товна война. Основ­ната пречка за склю­ч­ва­нето му е въпро­сът за соб­стве­но­стта на южната част на Курилите.

През 1945 г. целият архипе­лаг е вклю­чен в състава на Съвет­ския съюз, но япон­ската страна и до днес оспо­рва при­над­леж­но­стта на Иту­руп, Кунашир, Шико­тан и група необи­та­еми ост­рови, която в Япо­ния се нарича Хабомай.

Външ­ното мини­стер­ство на Русия много­кратно е под­чер­та­вало, че рус­кият суве­ре­ни­тет над тези тери­то­рии, които имат съо­т­вет­ната меж­ду­на­родна правна форма, не под­лежи на съмнение.