Печат

Лавров: Русия спазва договореностите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На среща с пре­зи­дента на Бела­рус Алек­сандър Лукашенко, която се състоя в четвъртък в Минск, рус­кият мини­стърът на външ­ните работи Сергей Лав­ров заяви, че рус­ката страна спазва дого­во­ре­но­стите, постиг­нати между пре­зи­ден­тите на двете страни на 14 сеп­тем­ври в Сочи.

Мини­стърът добави, че е налице пълно съвпа­де­ние на заин­те­ре­су­ва­но­стта от укреп­ване на отноше­ни­ята. „Това може да се нарече раз­лично, но целта ни е една и съща — да вър­вим към вза­имна изгода за нашите народи, на нашите страни и на нашата Съюзна държава”, добави министърът.

Москва е готова да под­крепи пре­зи­дента Алек­сандър Лукашенко при реа­ли­зи­ране на иници­а­ти­вите му за раз­ви­тие на бела­рус­кото обще­ство. „Тези иници­а­тиви смя­там за много важни — каза пър­вият руски дипло­мат. — Както пре­зи­дентът Путин невед­нъж е каз­вал, ние сме заин­те­ре­су­вани тези иници­а­тиви да се състоят. Винаги сме открити, ако можем да напра­вим нещо в тяхна подкрепа.”

Лукашенко невед­нъж е заявя­вал, че съще­ству­ващата в стра­ната обще­ствена система има отча­сти авто­ри­та­рен харак­тер и е необ­хо­димо да се изгради система, която да не е свър­зана с лич­но­стта на пре­зи­дента. Във връзка с това пре­зи­дентът на Бела­рус е потвър­жда­вал готов­но­стта си да се осво­боди от част от пре­зи­дент­ските пъл­номощия, но само в рам­ките на кон­сти­туци­онна реформа. Спо­ред него новите избори са възможни един­ствено след при­ема­нето на нова кон­сти­туция на Беларус.