Печат

Казахстан чества Деня на президента

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 2012 година насам на 1 декем­ври в Репуб­лика Казах­стан се отбе­лязва Денят на пър­вия пре­зи­дент на репуб­ли­ката. Датата е избрана неслу­чайно. Именно на 1 декем­ври 1991 година в стра­ната за първи път се про­ведоха избори, на които за първи пре­зи­дент на Репуб­лика Казах­стан бе избран Нур­сул­тан Назарбаев.

Стра­теги­че­ският талант на Назар­баев, него­вата поли­ти­ческа воля, сила и енергия, настой­чи­вост в постига­нето на поста­ве­ните цели превър­наха Казах­стан в държава, където един­ството, мирът и раз­би­ра­тел­ството ста­наха най-​висши цен­но­сти на обществото.

Благо­да­ре­ние на него­вата праг­ма­тична поли­тика е съз­да­ден поли­ти­че­ски устой­чив и ста­би­лен, ико­номи­че­ски кон­ку­рен­то­спо­со­бен Казах­стан. Сред иници­а­ти­вите на Назар­баев е съз­да­ва­нето на кон­сти­туци­о­нен орган — Асам­блея на народа на Казах­стан, която обе­ди­нява повече от 120 етноса и е пред­ста­вена в пар­ламента на стра­ната с 9 депутата.

Всяко година 29 август се чества като Меж­ду­на­ро­ден ден за действия срещу ядре­ните опити благо­да­ре­ние на това, че Казах­стан пръв се отказа от арсе­нала на ядре­ното оръжие и на този ден през 1991 година с Указ на пре­зи­дента Назар­баев се закри най-​големият в света Семи­па­ла­тин­ски ядрен полигон. Грамот­ната поли­тика на пър­вия пре­зи­дент допри­несе за постиже­ни­ята на стра­ната на меж­ду­на­род­ната сцена, в това число съз­да­ване на Евразийския ико­номи­че­ски съюз.

Едва ли биха могли да се изброят всички иници­а­тиви и заслуги на пре­зи­дента Назар­баев за изми­на­лите години, които превър­наха Казах­стан в миро­лю­бива, ико­номи­че­ски раз­вита и забе­лежима на све­тов­ната сцена страна.

На 19 март 2019 година пър­вият пре­зи­дент на Казах­стан подаде оставка. Днес Нур­сул­тан Назар­баев е пред­се­да­тел на Съвета за сигур­ност на Казах­стан, той остава пред­се­да­тел на поли­ти­ческа пар­тия „Нур Отан” и пред­се­да­тел на Асам­бле­ята на народа на Казахстан.