Печат

Хаосът в света укрепва руско-китайските отношения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Новата 2021 година слага началото на постамериканския свят

Ана­ли­за­то­рите свър­зват прогно­зите за настъпи­лата 2021 година най често с въпроса каква поли­тика ще избере новата адми­ни­страция на САЩ към Русия и Китай. Дали Джо Байдън ще продължи да опре­деля двете страни като врагове, или ще се опита да подобри отноше­ни­ята с една от тях и по този начин ще отслаби тех­ния али­анс. Вашинг­тон се надява по този начин да раз­руши изгра­де­ното през послед­ните години тясно сътруд­ни­че­ство между Москва и Пекин, се казва в ана­лиз на РИА „Новости”.

В края на мина­лата година доста катего­ри­чен по тази тема бе китайският външен мини­стър Уан И. „В кол­кото по-​голям хаос изпада светът, тол­кова по-​стабилни ще ста­ват китайско-​руските отноше­ния, тол­кова по-​голямо зна­че­ние — както за Китай и Русия, така и за целия свят, ще при­до­бива дву­стран­ното им стра­теги­че­ско сътруд­ни­че­ство. САЩ се про­ти­вопо­ста­вят на тен­денци­ите на времето и продължа­ват да налагат едно­странни санкции и така оста­вят черни позорни петна в све­тов­ната история”.

Китайският мини­стър направи това изяв­ле­ние по време на разго­вор с рус­кия си колега Сергей Лав­ров в наве­че­ри­ето на Новата година. „Реши­телно трябва да се про­ти­во­стои на опи­тите на САЩ да под­копаят многопо­люс­ния све­то­вен ред и да оказ­ват натиск върху Русия и Китай”, каза Лав­ров. Неслу­чайно моментът на изра­зе­ните от двамата външни мини­стри позиции съвпадна с деня, когато Вашинг­тон обяви нови огра­ни­чи­телни мерки срещу руски и китайски предпри­я­тия, рабо­тещи във воен­но­промиш­ле­ния комплекс. По същото време рус­ката и китай­с­ката стра­теги­ческа авиация извършиха съвместно пат­ру­ли­ране над Източ­но­ки­тайско и Япон­ско море, т.е. над тери­то­ри­ята, която САЩ са поста­вили под соб­ствено наблюдение.

Москва и Пекин отдавна и невед­нъж са посоч­вали, че отноше­ни­ята им не зави­сят от това кой стопа­ни­сва Белия дом. Си Дзин­пин открито заяви, че отноше­ни­ята между двете страни не трябва да зави­сят от парт­ньор­ството им с трети държави и от меж­ду­на­род­ната тур­бо­лент­ност. В тази форму­ли­ровка се съдържа и отго­ворът за онези, които все още раз­чи­тат на влоша­ва­нето на отноше­ни­ята между Москва и Пекин, се казва в анализа.

Дове­ри­ето между Русия и Китай не се базира на емоции, а на дъл­боко раз­би­ране на наци­о­нал­ните инте­реси, на исто­ри­ята и зако­ните на раз­ви­тие на соб­стве­ните държави. То е резул­тат от осъзна­тия стра­теги­че­ски избор на ръко­вод­ствата на двете страни. Някои нари­чат този избор изграж­дане на постаме­ри­кан­ски свят. /„Русия днес”/