Печат

Песков: Западът не вижда в Русия равноправен партньор

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Влоша­ва­нето на отноше­ни­ята между Русия и Запада беше резул­тат от отказа на Москва от коло­ни­ал­ните усло­вия, по които запад­ните компа­нии можеха да експло­ати­рат рус­ките при­родни ресурси. Тази позиция изрази прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков в интервю за жур­на­ли­ста Вла­ди­мир Соло­вьов, пуб­ли­ку­вано във втор­ник в него­вия YouTube канал.

Те не искат да виждат в нас рав­но­пра­вен парт­ньор”, каза пред­ста­ви­те­лят на Кремъл, гово­рейки за при­чи­ните за влоша­ва­нето на отноше­ни­ята между Русия и Запада.

Пес­ков напомни за прак­ти­ката на спо­ра­зуме­ни­ята, след които големи меж­ду­на­родни компа­нии експло­ати­рат при­род­ните ресурси на една или друга страна, „издължа­вайки се” за това с дребни проценти. Прес­сек­ре­та­рят на пре­зи­дента нарече това „кла­си­че­ски бри­тан­ски коло­ни­а­лизъм”, а полу­ча­ва­ните проценти сравни с дрън­кулки за туземците. Пес­ков отбе­ляза, че в Русия такива спо­ра­зуме­ния са били подпи­свани през 90-​те години на мина­лия век, но след това стра­ната е започ­нала да възмъжава, „Путин про­сто я накара да се опомни и да се стресне: спря вътреш­ните войни, накара ико­номи­ката да работи, въведе ред сред олигар­сите, които драпаха към властта. И след това постави въпроса така: не, при­я­тели, на нас дрън­кулки не са ни нужни. Коло­ни­ал­ните спо­ра­зуме­ния повече няма да рабо­тят”, пре­раз­каза Песков.

Той отбе­ляза, че в сре­дата на пър­вото десе­ти­ле­тие от новия век ситу­аци­ята около тези спо­ра­зуме­ния е била кон­струк­тивно проме­нена и сътруд­ни­че­ството продължава. „Но именно чрез такива при­мери ние ясно виждаме кога се осъще­стви водо­раз­делът — каза Пес­ков, като поясни че има пред­вид отказа на Русия да бъде нечия коло­ния. — Оттук идва влоша­ва­нето в отноше­ни­ята.” Пред­ста­ви­те­лят на Кремъл добави, че след разпа­да­нето на СССР Москва е пред­лагала „да живеем дружно”, но Западът е заявил: „Не, не, не, ние ще бъдем при­я­тели помежду си, а вие ще оста­нете на два процента.”

В отго­вор на въпрос за „чер­ве­ните линии” в меж­ду­на­род­ната дипло­мация Пес­ков под­черта, че „както показва прак­ти­ката, сега изобщо не са оста­нали такива „чер­вени линии”. В меж­ду­на­род­ната поли­тика нашите колеги от САЩ съз­да­доха хаос, нару­шиха всички пра­вила”, каза прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент, като отбе­ляза, че във връзка с това „всичко онова, което учат в Мос­ков­ския държа­вен инсти­тут за меж­ду­на­родни отноше­ния, вече не е актуално.