Печат

Американската демокрация "закуца с двата крака"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така реагира на съби­ти­ята в САЩ пред­се­да­те­лят на коми­тета на Съвета на феде­раци­ята по меж­ду­на­родни въпроси Кон­стан­тин Коса­чов. „Праз­ни­кът на демо­краци­ята при­ключи. Това, уви, е наи­стина дъното, каз­вам го без сянка от зло­рад­ство. Аме­рика вече не про­карва курс, а сле­до­ва­телно е загу­била всички права да го задава. И още повече да го натрапва на други”, пише Коса­чов на стра­ницата си във Facebook, цити­рана от ТАСС. Спо­ред него съби­ти­ята във Вашинг­тон имат „няколко слоя при­чини, които изка­раха хората на улицата”. „На повърх­но­стта са само­блю­бе­но­стта, ексцен­трич­но­стта и аван­тю­ризмът на Тръмп, който се пра­веше на твърд борец за вер­но­стта на курса, сто­ейки на капи­тан­ския мостик на потъ­ващия кораб. По-​надълбоко са така и неизяс­не­ните зиг­зази в пре­бро­ява­нето на гла­со­вете на 3 ноем­ври и сега в Джор­джия”, пише Коса­чов. Спо­ред него загу­би­лата страна този път има повече от достатъчно осно­ва­ния за обви­не­ние към побе­ди­те­лите за фалшифици­ране на вота на 3 ноем­ври. „Аме­ри­кан­с­ката демо­крация оче­видно закуца с двата крака”, отбе­лязва сенаторът.

В дъл­бо­чи­ната са все по-​безликите, раз­че­тени за всички и за когото и да е поли­ти­че­ски платформи на демо­кра­тите и репуб­ли­канците, водещи — по зако­ните на матема­ти­ката и на ска­че­ните съдове, към при­мерно равен­ство на при­върже­ниците и на едните, и на другите. Аме­рика е раз­де­лена на две, рав­ните по сила поло­вини винаги ще си оспо­рват вся­ка­кви резул­тати от гла­су­ване не в своя полза”, отбе­лязва Кон­стан­тин Косачов.