Печат

Сърбия получи първата партида ваксини "Спутник V"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вак­си­наци­ята със „Спут­ник V” започна в Сър­бия. Това съобщи пра­ви­тел­ството на стра­ната и Рус­кият фонд за директни инве­стиции (РФПИ), цити­рани от рус­ките медии.

Между стра­ните е подпи­сано спо­ра­зуме­ние за снаб­дя­ване на Сър­бия с 2 мили­она дози вак­сини „Спут­ник V”, които ще са достатъчни за вак­си­ни­ране на 1 милион жители на стра­ната. Пър­вата пар­тида е доста­вена в Сър­бия на 30 декем­ври 2020 г. „Вак­си­ната е одоб­рена без допъл­ни­телни кли­нични изпи­та­ния в стра­ната”, под­чер­таха от РФПИ.

Освен това фондът при­помни, че като част от уско­ре­ната проце­дура за реги­страция на 23 декем­ври 2020 година, вак­си­ната е полу­чила одоб­ре­ни­ето и на аржен­тин­ския регу­ла­тор (ANMAT) също без допъл­ни­телни кли­нични тества­ния в стра­ната, като регу­ла­торът е действал въз основа на документи с резул­та­тите от III фаза кли­нични изпи­та­ния в Русия.

Тре­тата държава, която е при­знала рус­ката вак­сина, е Бела­рус. Мини­стер­ството на здра­веопазва­нето е реги­стри­рало „Спут­ник V” на 21 декем­ври 2020 година след тестване на огра­ни­чен брой доб­ро­волци и отчи­тане на дан­ните, както и на основа полу­чени данни по време на III фаза на кли­нич­ните изпи­та­ния в Русия.

Достав­ката на „Спут­ник V” ще поз­воли на Сър­бия да дивер­сифицира базата с вак­сини срещу коро­на­ви­рус”, се отбе­лязва още в съобще­ни­ето на Рус­кия фонд за директни инве­стиции (РФПИ).

Вак­си­ната, пред­на­зна­чена за доставки на Сър­бия, ще бъде про­из­ве­дена от меж­ду­на­род­ните парт­ньори на РФПИ в Индия, Китай и Южна Корея.

Русия и Сър­бия имат дълго­го­дишно парт­ньор­ство и ние под­крепяме реше­ни­ето на пра­ви­тел­ството на стра­ната да използва вак­си­ната „Спут­ник V” за борба с коро­на­ви­руса”, отбе­ляза ръко­во­ди­те­лят на РФПИ Кирил Дмит­риев. Той отбе­ляза също, че вак­си­ната се осно­вава на добре про­учена платформа от човешки аде­но­ви­русни век­тори с дока­зана безопасност.