Печат

Отказаха виза на представителя на NASA

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Зам.-министърът на външ­ните работи на РФ Сергей Ряб­ков заяви, че Русия е отка­зала да издаде виза на кан­ди­дата за длъж­но­стта ръко­во­ди­тел на пред­ста­ви­тел­ството на NASA, съобщи „РИА „Ново­сти”. Москва отказа визата като ответна стъпка на ана­логи­чен отказ на Вашинг­тон, заяви Ряб­ков. Дипло­матът отбе­ляза, че има редица пречки във вид на визови затруд­не­ния и огра­ни­ча­ване на кон­так­тите. По линия на NASA не били малко, но по лини­ята на други аме­ри­кан­ски ведом­ства били предо­статъчно. Ряб­ков добави, че тези изку­ствени прегради трябва постепенно да се пре­одо­ля­ват, а като иде­а­лен вари­ант — въобще да се лик­ви­ди­рат. „Ще пред­лагаме това на адми­ни­страци­ята във Вашинг­тон”, каза зам.-министърът.