Печат

Западни спецслужби използват терористи срещу Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Политиката на санкции и провокации цели да постави страната под външен контрол, заяви Путин

Рус­ките вла­сти разпо­лагат с информация за готов­но­стта на чужди спец­служби да използ­ват теро­ри­сти, за да постиг­нат под­ри­вните си цели срещу Русия. Това обяви Вла­ди­мир Путин в сряда на засе­да­ние на Колеги­ята на Феде­рал­ната служба по без­опас­ност (ФСБ). „Моля да обър­нете осо­бено внима­ние на раз­кри­ва­нето на кон­так­тите на теро­ри­стич­ните групи с чуж­де­стран­ните спец­служби”, каза той и добави, че недоб­роже­ла­те­лите на Русия „при­бяг­ват до всичко, използ­ват и терористите”.

Пре­зи­дентът под­черта, че теро­ри­стич­ните мрежи в стра­ната се опит­ват да въз­ста­но­вят сво­ята актив­ност. Затова е важно да се откри­ват и лик­ви­ди­рат не само тех­ните гнезда, но и дъл­боко кон­спи­ри­ра­ните им цен­трове. „Гла­ва­та­рите и идео­ло­зите на теро­ри­стите посто­янно проме­нят так­ти­ката си, тър­сят източ­ници на финан­си­ране, използ­ват нови методи на про­паганда и във­ли­чане на мла­дежта в сво­ите редици”, каза той.

Путин съобщи, че през 2020 г. е била пре­се­чена дей­но­стта на 72 щатни сътруд­ници и над 400 агенти на чуждите спец­служби, което показва, че теро­ри­стич­ните заплахи не нама­ля­ват. Затова въпро­сите на държав­ната сигур­ност и защи­тата на граж­да­ните от външни и вътрешни заплахи винаги са при­о­ри­тет за ръко­вод­ството на страната.

Пре­зи­дентът обърна осо­бено внима­ние на кибер­сигур­но­стта в гло­бал­ното циф­рово про­стран­ство, което се е превър­нало в поле на жестоко геопо­ли­ти­че­ско съпер­ни­че­ство. „Само през мина­лата година броят на най-​опасните атаки срещу рус­ките информаци­онни ресурси, вклю­чи­телно и на орга­ните на властта и управ­ле­ни­ето, са се уве­ли­чили 3,5 пъти. При тези усло­вия е нужна дълго­срочна и про­ве­рена стра­тегия на действие в защита на наци­о­нал­ните инте­реси, бази­раща се на най-​напредналите тех­но­логии и тех­но­логични реше­ния”, заяви той.

Путин под­черта, че срещу Русия се води „целе­на­со­чена информаци­онна кампа­ния с без­апе­лаци­онни и недо­ка­зани обви­не­ния. В действие вли­зат абсурдни, бих казал — анек­до­тични, тео­рии на заго­вора в опит, за да се поста­вят под съм­не­ние нашите постиже­ния. Срещу нас се води поли­тика на сдър­жане, опит­ват се да отсла­бят нашата страна и да я поста­вят под външен кон­трол”. По думите на пре­зи­дента Русия вече е свик­нала и е готова да отго­вори на все­възможни провокации.

Непри­я­те­лите налагат санкции, опит­ват се да бло­ки­рат големи меж­ду­на­родни про­екти, открито се наме­сват във вътреш­ния обще­ствен и поли­ти­че­ски живот, в демо­кра­тич­ните проце­дури на стра­ната и за целта активно използ­ват арсе­нала на сво­ите спец­служби. Подобни действия обаче са абсо­лютно безперспективни.

Ние сме готови за открит диа­лог, да тър­сим компромисни реше­ния по най-​сложните про­блеми на базата на вза­им­ното дове­рие и уваже­ние. Но главно за нас без­условно остава суве­ре­ни­тетът на Русия, ней­ните наци­о­нални инте­реси, сигур­но­стта на нашите граж­дани, правото на народа сам да опре­деля своето бъдеще. Тези цен­но­сти, които са в осно­вата на нашето раз­ви­тие, трябва да бъдат надеждно защи­тени”, заяви Путин.

/„Русия днес”/