Печат

Wintershall Dea спира финансирането на Северен поток-2

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Нем­ската неф­тога­зова компа­ния Wintershall Dea обяви, че не пла­нира по-​нататък да финан­сира газопро­вода „Севе­рен поток-​2″. Ръко­вод­ството на компа­ни­ята се опа­сява от „агре­сив­ния под­ход към изпъл­ни­те­лите на про­екта” от страна на САЩ, които оже­сто­чиха санкци­ите срещу газопровода.

Плаща­ни­ята по кре­дита за Nord Stream 2 (опе­ра­тор на про­екта) е 730 мили­она евро и вече са при­клю­чили преди пре­разглеж­да­нето на закона на САЩ „За про­ти­во­действие на про­тив­ниците на Аме­рика” чрез санкции. По-​нататъшни плаща­ния не се пла­ни­рат”, цитира ТАСС част от отчета на компа­ни­ята за четвър­тото триме­се­чие на 2020 година и цялата 2019 година.

Съще­временно нем­ските медии съобщиха, че пред­стоят прего­вори на Герма­ния със САЩ, а кон­сул­тации с пред­ста­ви­тели на пра­ви­тел­ствата вече са започнали.

На 24 фев­ру­ари шефът на нем­ската компа­ния Wintershall Dea Марио Мерен на пре­с­конфе­ренция изрази уве­ре­ност, че газопро­водът Севе­рен поток-​2 е необ­хо­дим за Европа в усло­ви­ята на понижа­ване на соб­стве­ния добив на газ и „Севе­рен поток-​2″ ще бъде въве­ден в експлоатация.

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на пра­ви­тел­ството на ФРГ Щефан Зай­берт отбе­ляза, че позици­ята на Герма­ния по повод газопро­вода и аме­ри­кан­с­ките санкции не се е проме­нила. Бер­лин отхвърля санкци­ите и ще прави това и занапред, пише РИА „Ново­сти”. Но за пра­ви­тел­ството остава цен­тра­лен въпро­сът Украйна да остане тран­зитна страна за газ въпреки „Севе­рен поток-​2″. Русия и Украйна вече имат подпи­сан дого­вор за тран­зит на газ, склю­чен през 2019 година и опре­де­лящ парамет­рите на сдел­ката до 2024 г.

В момента се работи по газопро­вода „Севе­рен поток-​2″ в тери­то­ри­ал­ните води на Дания.