Печат

Сергей Собянин откри "Союзмултпарк" в Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кметът на Москва Сергей Собя­нин и мини­стърът на кул­ту­рата на РФ Олга Любимова откриха на 24 фев­ру­ари мул­тиме­диен център „Союзмултпарк” на тери­то­ри­ята на ВДНХ, съобщиха „Известия”.

Союзмултпарк” се намира в пави­лион №7 „Семена”. Експо­зици­ята на новото про­стран­ство за отдих е пред­ста­вена от Юли­яна Слаш­чева, пред­се­да­тел на упра­ви­тел­ния съвет на кино­сту­дия „Союзмултфилм”. По думите й анимаци­ята се е превър­нала в голяма и изклю­чи­телно успешна инду­стрия, която съз­дава хиляди каче­ствени работни места.

Днес във ВДНХ откри­ваме „Союзмултпарк” — пър­вия руски мул­тиме­диен център, в който всяко дете ще може да разгледа „отвътре” люби­мите си анимаци­онни филми”, каза Юли­яна Слашчева.

В „Союзмултпарк” може да се посе­тят четири зони за игра „Аз и анимаци­он­ните герои”, бази­рани на такива анимации като „Мечо Пух”, „Златна анти­лопа”, „Октоподи” и „Тай­ната на Тре­тата пла­нета”. Освен това гостите на „Союзмултпарк” ще могат да участват в мастер-​класове по съз­да­ване на анимаци­онни филми.

Оча­ква около 100 хиляди души да посеща­ват „Союзмултпарк” във ВДНХ всяка година. През 2021 година самата кино­сту­дия „Союзмултфилм” пла­нира да пусне около 1,8 хиляди минути анимация. В момента се про­из­веж­дат 43 про­екта — сери­али, пъл­номет­ражни и късо­мет­ражни филми. През 2020 година кино­сту­ди­ята започна работа по нов цикъл от анимации „Ну, погоди!” с уча­сти­ето и на нови герои.