Печат

"Другата Америка" призовава за незабавен диалог с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Граждански организации в САЩ осъждат опасната политика на своя президент

Поли­ти­че­ският елит, меди­ите и соци­ал­ните мрежи в САЩ през послед­ните години добре се поста­раха, за да наплашат аме­ри­канците и да им внушат, че Русия е страшен враг и всеки момент може да нападне „най-​прекрасната” страна в света. Целта в общи линии бе постиг­ната и виру­сът на русофо­би­ята се разпро­страни със ско­ро­стта на пан­демия. И все пак, изглежда, че и срещу тази инфекция обще­ството постепенно започва да полу­чава колек­ти­вен имунитет.

Анти­рус­ката рито­рика на Джо Байдън започва да пре­диз­ви­ква тре­вога и срам у много обик­но­вени граж­дани. Тази сед­мица около 30 обще­ствени орга­ни­за­ции се обър­наха с открито писмо до пре­зи­дента, с което го при­зо­ва­ват да започне кон­струк­ти­вен диа­лог с Москва. То е подпи­сано от известни и уважа­вани в САЩ юри­сти, жур­на­ли­сти и пра­во­за­щит­ници. „Ние, аме­ри­канците, насто­яваме адми­ни­страци­ята на Байдън да сложи край на безум­ните си изказва­ния и вме­сто това да продължи прего­во­рите с рус­кото ръко­вод­ство по ядре­ните въоръже­ния. Никога досега необ­хо­димо­стта от дву­странни прего­вори за отстра­ня­ване на днеш­ните заплахи не е била тол­кова необ­хо­дима”, се казва в обръщението.

В него Байдън се при­канва да върне в аме­ри­кан­с­ката външна поли­тика и дипло­мация при­лич­ния тон и уваже­ни­ето. Иници­а­ти­вата за пуб­ли­ку­ване на откри­тото писмо е въз­ник­нала след него­вото ексцен­трично изказване по адрес на Вла­ди­мир Путин и след послед­ните нападки срещу Китай. „Ние сме възму­тени от пове­де­ни­ето на Байдън и на държав­ния сек­ре­тар Блин­кен по отноше­ние на китайците и рус­кия лидер. Недопу­стимо е Путин да се нарича убиец, когато САЩ от край време водят продължи­телни войни и са виновна за смъртта на десетки мили­они души в резул­тат от интер­венции и окупации. Време е граж­да­ните на САЩ да пре­ста­нат да мъл­чат. Нашето обръще­ние е важна стъпка в пра­вил­ната посока. Иска ми се да вяр­вам, че всички ще осъзнаем запла­хата от необуз­да­ната агре­сив­ност на САЩ, които постепенно губят доми­ни­ращата си роля в света”, заяви Брус Гаг­нон — коор­ди­на­тор на орга­ни­за­ци­ята срещу мили­та­ри­за­ци­ята на Космоса.

За опас­но­стта, която крие сегаш­ната външна поли­тика на САЩ, пишат все по-​често и аме­ри­кан­ски експерти. „Нашите поли­тици от Демо­кра­ти­че­с­ката пар­тия обви­ня­ват Русия във всички смъртни гре­хове. А репуб­ли­канците смя­тат виновни за всичко китайците.

Доведоха ни дотам, че спо­ред пар­тий­ната си при­вър­за­ност трябва да избе­реш коя от двете страни да нена­ви­ждаш. Това е много опасно, защото става дума за силни ядрени държави”, заяви поли­то­логът Дейвид Свенсън — лидер на движе­ни­ето „Свят без войни”.

Отноше­ни­ята между Русия и САЩ са стиг­нали дъното и много аме­ри­канци вече осъзна­ват, че това е по вина на Вашинг­тон и е време кур­сът на стра­ната да бъде сме­нен. След скан­дал­ното интервю на Байдън в рус­кото посол­ство в САЩ се полу­чиха много писма от обик­но­вени граж­дани, в които те се изви­ня­ват за без­раз­съд­ните думи на своя пре­зи­дент и молят да не се слага знак на равен­ство между него и аме­ри­кан­ския народ. Светът може да избегне опас­но­стите, пред които е изпра­вен, един­ствено по пътя на рав­но­прав­ния и гра­ди­вен диа­лог с Русия на най-​високо рав­нище, убе­дени са авто­рите на откри­тото писмо до пре­зи­дента, изра­зя­ващи мне­ни­ето на „Другата Америка”.