Печат

Обсъждат изострянето на ситуацията в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Прес­сек­ре­та­рят на Пен­тагона Джон Кирби раз­кри при­чи­ните за прего­во­рите между начал­ниците на Гене­рал­ните щабове на САЩ и Русия. Спо­ред него това било свър­зано с информация на Киев за преме­стване на руски военни около границата.

Осве­домени сме за съобще­ни­ята, при­стигащи от укра­ин­ски военни, за преме­стване на воен­но­служещи от Рус­ката феде­рация около гра­ниците на Украйна. Както казах, една от при­чи­ните да се обър­нем към Русия е да се опи­таме да полу­чим повече яснота какво става там”, каза Кирби пред журналисти.

Пред­ста­ви­те­лят на Пен­тагона отбе­ляза, че не е готов да предо­стави по-​подробна информация по този въпрос. Спо­ред него САЩ обсъж­дали „тях­ната загриже­ност от заче­сти­лите слу­чаи на наруша­ване на режима на пре­кра­тя­ване на огъня” със съюз­ниците си от НАТО.

В сряда по иници­а­тива на аме­ри­кан­с­ката страна бяха про­ве­дени теле­фонни прего­вори между пред­се­да­теля на Коми­тета на начал­ник щабо­вете на Въоръже­ните сили на САЩ Марк Мили и начал­ника на Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия армейски гене­рал Вале­рий Гера­симов. Мили е разго­ва­рял и с глав­но­ко­манд­ващия Въоръже­ните сили на Украйна Рус­лан Хомчак.