Печат

Лавров се пошегува за бъдещето на човечеството

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Зем­ните жители ще могат да продължат рода си само офлайн, пошегува се външ­ният мини­стър на Русия Сергей Лав­ров по време на онлайн Близ­ко­източ­ната конфе­ренция на клуб „Вал­дай” в сряда, в наве­че­ри­ето на Деня на шегата 1 април. „Абсо­лютно съм съгла­сен, че е по-​добре да се работи офлайн”, каза дипло­матът, като отбе­ляза, че чове­че­ството няма как да продължи рода си онлайн.

В. „Изве­стия” напомня как през есента на 2020 година Лав­ров заявил, че Москва се при­държа към анти­утопич­ния сце­на­рии за раз­ви­ти­ето на исто­ри­ята на чове­че­ството. Като при­мер външ­ният мини­стър при­помни шегата от сти­хо­тво­ре­ни­ето на Некра­сов „Дедушка Мазай и зайцы”. По думите му чове­че­ството няма „дядовци Май­заи”, а „спа­ся­ва­нето на потъ­ващите е работа на самите потъ­ващи”. Съще­временно той заяви, че Москва е готова да си сътруд­ничи с „други потъ­ващи”, за да се раз­вива исто­ри­ята по вза­и­мопри­ем­лив сценарии.