Печат

Зеленски предложи на Путин да се срещнат в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Военни самолети на САЩ, Великобритания и Канада кацнаха в Украйна

Укра­ин­ският пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски пред­ложи на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин да се срещ­нат „в която и да е точка” на Дон­бас, където се раз­гаря конфликта, съобщи укра­ин­ският лидер във видео­обръще­ние във вторник.

Вчера и днес на засе­да­ния на съвет­ниците от „норманд­ската четворка” (Герма­ния, Русия, Украйна и Франция — бел. ред.) и подгрупите по сигур­но­стта на Кон­такт­ната група за урегу­ли­ране на конфликта в Дон­бас се обсъж­даше въпроса за въз­ста­но­вя­ване на режима на пълно пре­кра­тя­ване на огъня — каза Зелен­ски. — На тях про­звуча пред­ложе­ние да се срещ­нем на лини­ята на разгра­ни­че­ние, за да видим и раз­бе­рем ситу­аци­ята мак­симално точно. Какво има аз да раз­би­рам? Всеки месец съм там. Госпо­дин Путин! Готов съм да отида и по-​далеч и да ви пред­ложа да се срещ­нем във всяка точка на укра­ин­ския Дон­бас, където върви война.”

Зелен­ски заявиа, че Украйна има под­крепата на запад­ните държави и на НАТО, те са готови да окажат на стра­ната финан­сова помощ, както и да въве­дат по-​твърди санкции по отноше­ние на Русия. Те пре­красно виждали истин­ските мотиви на Русия. Зелен­ски обвини Русия в съз­да­ване на предпо­ставки за еска­лация, аргумен­ти­райки това с концен­три­ра­нето на руски войски близо до гра­ницата с Украйна. Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин е полу­чил тек­ста на изказва­нето на укра­ин­ския лидер с пред­ложе­ни­ето за среща в Дон­бас, но веро­ятно още не е успял да се запо­знае с него, заяви в сряда прес­сек­ре­та­рят на държав­ния глава Дмит­рий Пес­ков в интервю за радио­станция „Ком­со­мольская правда”.

В четвъртък стана ясно, че в Украйна са при­стиг­нали три тежки транспортни само­лета на ВВС на САЩ, Вели­ко­бри­та­ния и Канада. Това съобщиха укра­ин­ските медии, позо­ва­вайки се на пуб­ли­кация в соци­ал­ните мрежи на въз­душни наблю­да­тели, про­сле­дя­ващи само­летни поле­тите. Военнотранспортният

C-​130J Hercules на ВВС на САЩ е при­стиг­нал от аме­ри­кан­с­ката авио­база в Щутгарт (Герма­ния). От Вели­ко­бри­та­ния е при­стиг­нал ВАе 146200, а от Канада C-​17 Globemaster III. Първите два само­лета са кац­нали в Киев, а канад­ският в Лвов.

Освен това въз­душ­ните наблю­да­тели са реги­стри­рали полета на частна ави­о­компа­ния Omni Air International от САЩ в Лвов. Тази ави­о­компа­ния предо­ставя сво­ите само­лети на Мини­стер­ството на отбра­ната на САЩ.