Печат

Захарова: Действията на Чехия са недопустими

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Чешкият сенат предложи в Прага да остане един руски дипломат

Чле­но­вете на Гор­ната камара на чеш­кия пар­ламент (Сената) при­зо­ваха пра­ви­тел­ството да разтрогне спо­ра­зуме­ни­ето между Чехия и Русия за при­я­тел­ски отноше­ния и сътруд­ни­че­ство, както и да съкрати броя на служи­те­лите в рус­ката дипло­ма­ти­ческа мисия до един, съобщи Чеш­ката теле­ви­зия, като се позова на засе­да­ние на Сената.

Чехия обви­нява рус­ките спе­ци­ални служби в при­част­ност към взри­во­вете на боепри­паси в скла­до­вете в село Вър­бе­тице през октом­ври 2014 г.

За резо­люци­ята са гла­су­вали 62 от 72-​ата при­състващи сена­тори. Те смя­тат, че пра­ви­тел­ството трябва да пуб­ли­кува цялата информация за взри­во­вете и да изключи Русия от търго­вете за стро­и­тел­ство на АЕЦ и за други инфра­струк­турни обекти. Сена­то­рите също така пред­ложиха на пра­ви­тел­ството да внесе ситу­аци­ята с взри­во­вете за обсъж­дане в Съвета за сигур­ност на ООН, в орга­ните на НАТО и ЕС и да помоли други страни за помощ. Спо­ред сената Чехия трябва да използва всички инструменти, които й дава член­ството в тези организации.

Тонът на Чехия по отноше­ние на Москва е недопу­стим, заяви в четвъртък офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото Мини­стер­ство на външ­ните работи Мария Заха­рова. „Трябва да си зада­дем въпроса — към какво се стремят, какво искат? При всички слу­чаи обаче нито ултима­туми, нито ултима­ти­вен тон, нито как­вито и да са действия по отноше­ние на нашата страна са недопу­стими”, каза Заха­рова. От рус­кото дипло­ма­ти­че­ско ведом­ство допус­кат, че стра­ната, обя­вя­ваща ултима­туми на Русия, изпъл­нява поръчки.