Печат

Путин ще говори на срещата по климата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 22 април започна работа меж­ду­на­родна среща на високо рав­нище по въпро­сите на климата. Тя е орга­ни­зи­рана от Вашинг­тон и се про­вежда в онлайн формат. Пре­зи­дентът на РФ Вла­ди­мир Путин прие пока­ната за уча­стие и ще говори на срещата, където участват 40 све­товни лидери, пока­нени лично от пре­зи­дента Джо Байдън.

Те ще обсъдят много въпроси, сред които и огра­ни­ча­ва­нето на затоп­ля­нето на климата в све­то­вен мащаб.

По думите на прес­сек­ре­таря на пре­зи­дента Дмит­рий Пес­ков Вла­ди­мир Путин е приел пока­ната, защото това меропри­я­тие е посве­тено на климата и еко­логи­ята, а това е важен при­о­ри­тет за Русия.