Печат

Лукашенко замина за Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 22 април пре­зи­дентът на Бела­рус Алек­сандър Лукашенко излетя за Москва за прего­вори с рус­кия си колега Вла­ди­мир Путин, съобщи прес­служ­бата на бела­рус­кия лидер в четвъртък, цити­рана от РИА „Ново­сти” /​преди редакци­он­ното при­клю­чва на броя/​. По-​рано прес­служ­бата съобщи, че в Москва Лукашенко и Путин ще обсъдят акту­ални въпроси на беларуско-​руските отноше­ния, на търговско-​икономическото вза­и­мо­действие, вклю­чи­телно като продълже­ние на състо­я­лите се по-​рано срещи и теле­фонни разго­вори. Предпо­лага се ще бъдат засегнати въпроси на вза­и­мо­действи­ето в бор­бата с пан­деми­ята на Ковид-​19, кон­кретни стъпки по въз­ста­но­вя­ване на транспорт­ните съобще­ния и като при­о­ри­тетна — темата за Съюзната държава.

Освен това двамата пре­зи­денти ще обсъдят съвместна реакция на акту­ал­ните пре­диз­ви­ка­тел­ства и заплахи, ще обме­нят мне­ния по меж­ду­на­род­ния дне­вен ред и ситу­аци­ята в региона.