Печат

"Безсмъртният полк" ще шества в София и страната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ред обяве­ната от посол­ството на РФ у нас и пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство програма за шестви­ето на „Без­смърт­ния полк” в София от 8:30 до 9:30 участ­ниците се съби­рат пред мемо­ри­ала на Не-​знайния воин (площада до храм св. „Алек­сандър Нев­ски”). Там ще бъдат под­не­сени цветя в памет на бълга­рите, заги­нали в бор­бата срещу фашизма. По тра­диция шестви­ето „Без­смърт­ният полк” ще премине до памет­ника на Съвет­ската армия в Княже­ската гра­дина, където ще бъдат под­не­сени венци и цветя и ще се състои праз­ни­чен концерт.

В 9:30 в Рус­кия дом в София (ул. Шипка 34) ще бъде орга­ни­зи­рано излъч­ване на Парада на побе­дата. В 13:00 на същото място ще бъдат открити изложби. В експо­зици­ята „Животът продължава!” ще бъдат пред­ста­вени живописни творби на руски худож­ници. Излож­бата „Всичко за фронта! Всичко за Побе­дата!” ще покаже при­носа на съвет­ските граж­дани във Вели­ката победа, които са се тру­дили в тила.

От 13:30 часа в Рус­кия дом ще се състои теат­рал­ната компо­зиция „Ехото на вой­ната: писма и спомени на актьорите-​фронтоваци” в изпъл­не­ние на арти­стите от Рус­кият каме­рен театър.

В Рус­кия център ще може да полу­чите георги­ев­ска лентичка.

През 2021 г. 9 май ще бъде отбе­ля­зан в над 47 българ­ски града, съобщава Павел Ива­нов, пред­се­да­тел на Фон­дация „Без­смърт­ният полк”.