Печат

Лавров коментира позицията на някои политици за Казахстан

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият външен мини­стър Сергей Лав­ров заяви в интервю за казах­стан­с­ката информаци­онна агенция „Хабар”, че раз­лични поли­тици изграж­дат кари­е­рата си по раз­ли­чен начин. „Има поли­тици, които пре­след­ват няка­ква сен­за­ция, а някои смя­тат, че ако поста­вят остро няка­кви въпроси, които изглеж­дат достатъчно спорни, тогава те ще при­вле­кат към себе си внима­ние, за да не ги забра­вят”, каза Лав­ров, отго­ва­ряйки на въпроса на жур­на­ли­стите, каква е целта на про­во­ка­тив­ните изяв­ле­ния на някои руски поли­тици по отноше­ние на Казахстан.

Мисля, че подобни съм­ни­телни, про­во­ка­тивни изяв­ле­ния на поли­тици и на някои пар­ламен­та­ри­сти са неиз­бежна част от демо­кра­тич­ния живот. Най-​важното е, че подобни изяв­ле­ния, които не укреп­ват нормал­ните отноше­ния между нашите народи, трябва да бъдат огра­ни­чени до ниво на дис­ку­си­онни клу­бове”, заяви Сергей Лавров.

Дипло­матът увери, че подобни изказва­ния никога няма да про­зву­чат от лицата, които опре­де­лят поли­ти­ката на Рус­ката феде­рация по отноше­ние на Казахстан.

В края на мина­лата година Мини­стер­ството на външ­ните работи на Казах­стан изрази недо­уме­ние от изяв­ле­ни­ята на ръко­во­ди­теля на коми­тета на рус­ката Държавна дума по въпро­сите за обра­зо­ва­ни­ето и нау­ката Вяче­слав Нико­нов, който заяви, че земите на репуб­ли­ката били пода­рени от Русия.

Агенци­ята напомня, че през декем­ври 2020 година Нико­нов заяви в теле­ви­зи­о­нен ефир, че „тери­то­ри­ята на Казах­стан е голям подарък от страна на Русия”. Във връзка с това на посол­ството на РФ в Казах­стан бе връ­чена нота с позици­ята на казах­стан­ското външно мини­стер­ство. По-​късно Нико­нов бе под­крепен от лидера на ЛДПР Вла­ди­мир Жириновски.