Печат

Няколко думи на Путин свалиха цените на газа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва ще предложи механизми за спиране на борсовите спекулации

Русия няма инте­рес от сегаш­ния спе­ку­ла­ти­вен ажи­о­таж на газо­вия пазар и от неве­ро­ят­ния скок на цените. Това заяви в сряда Вла­ди­мир Путин на засе­да­ние за раз­ви­тие на енерге­ти­ката, в хода на което бяха пред­ложени кон­кретни мерки за овла­дя­ване на цено­вата криза.

В сряда бор­сите демон­стри­раха истин­ски чудеса от спе­ку­ла­тивна екви­либ­ри­стика. Цените почти поко­риха върха 2000 долара за 1000 куб. м, само след два часа пад­наха до 12001300 долара, а след пред­ложе­ни­ята на рус­кия пре­зи­дент за първи път от близо месец те пад­наха под 1000 долари и вчера бор­сите откриха търго­ви­ята на цена от 970 долара. Така за рож­де­ния си ден — 7 октом­ври, Путин направи подарък на Европа с надеж­дата, че ней­ните лидери ще се съвземат от исте­ри­ята и ще се вър­нат към здра­вия разум.

Той се постара да обясни при­чи­ните, довели до кри­зата. „Както е известно, гло­бал­ният енергиен пазар не търпи суета и резки движе­ния. Инве­стици­он­ните пла­нове тук имат дълго­сро­чен харак­тер и затова необми­сле­ните действия може да дове­дат до сери­о­зен дис­ба­ланс, какъвто наблю­да­ваме днес в Европа”, каза пре­зи­дентът. Наред с извест­ните вече фак­тори за скока на цените той осо­бено под­черта почти шоко­вите действия на отказ от тра­дици­он­ните източ­ници на енергия и преми­на­ване към скъпите „зелени” източ­ници, без да се отчи­тат всички техни обек­тивни недо­статъци, неза­ви­сещи от волята на човека, а един­ствено от при­род­ните явления.

Не на последно място е абсо­лютно недопу­стимата схема на цено­об­ра­зу­ване — по всички пра­вила на бор­сите. „Търго­ви­ята с газ не е като да про­да­ваш било гащи, било часов­ници”, заяви пре­зи­дентът и отбе­ляза, че за раз­лика дори от нефта, газо­вите доставки не се осъще­ствя­ват от днес за утре с про­сто завър­тане на кран­чето, тех­но­логи­ята за тях­ното реа­ли­зи­ране изис­ква време. „Прак­ти­ката на нашите европе­йски парт­ньори потвърди, че са допус­нали грешка. Поли­ти­ката на Евро­коми­си­ята за отказ от дълго­сроч­ните дого­вори бе погрешна, защото не отчи­таше спе­ци­фи­ката на газо­вия пазар, защото е изпъл­нена с огромен брой фак­тори на неопре­де­ле­ност”, под­черта Путин и добави, че тази поли­тика всъщ­ност цели висо­ката цена на стреми­тел­ното преми­на­ване на Европа към „въг­ле­родно неутрална” енерге­тика да бъде пла­тена от Русия.

Това няма да се случи, защото Западът рано или късно ще трябва да про­умее, че Русия също има сво­ите наци­о­нални инте­реси, които трябва да бъдат уважавани.

Трябва да се води диа­лог, който да отчита инте­ре­сите на всички страни на све­тов­ния енергиен пазар, убе­ден е Путин и напомни, че Русия винаги в продълже­ние вече на поло­вин век — дори в моменти на кри­тично влоша­ване на отноше­ни­ята й със Запада, е била изрядна в достав­ките си на газ и нефт. Така е и сега, така ще бъде и в бъдеще.

Русия е готова вед­нага да пусне по „Севе­рен поток-​2″ необ­хо­ди­мите на Европа обеми, при това без да прекъ­сва дого­во­ре­ните мощ­но­сти по газопре­нос­ната система на Украйна, която опищя света, че Москва искала да „задуши” ней­ната независимост.

Зам.-премиерът Алек­сандър Новак добави, че ако в Брюк­сел тол­кова се боят от евти­ния руски газ по „Севе­рен поток-​2″ и загрижени за благо­състо­я­ни­ето на сво­ите граж­дани искат да продължат да го купу­ват на бор­сов принцип и на по-​високи цени, това може да става чрез уве­ли­ча­ване на про­даж­бите на елек­трон­ната търгов­ска борса в Санкт Петербург.

За това колко трудно в Евро­съюза са завръща здра­вият разум гово­рят изяв­ле­ни­ята и на него­вите лидери и лип­сата на реше­ния. След като мно­зин­ството от тях продължава да сочи с пръст Русия и лично Путин като гла­вен винов­ник за европе­йс­ките енергийни гла­во­бо­лия, пет страни от ЕС — Франция, Испа­ния, Гърция, Чехия и Румъ­ния, насто­яха Брюк­сел да направи раз­след­ване, за да се раз­бере какво именно доведе до сегаш­ната криза. Опит да върне колегите си в трезво състо­я­ние направи унгар­ският премиер Вик­тор Орбан, чиято страна тези дни подписа дълго­сро­чен дого­вор за руски газ. По думите му кри­зата е пре­диз­ви­кана от начало и докрай от греш­ките на Евро­коми­си­ята и за да бъдат попра­вени, трябва да се коригира целият „зелен дне­вен ред”, натрапен от Брюксел.

/„Русия днес”/