Печат

Володин определи Путин като "преимущество на Русия"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

През годи­ните на пре­зи­дент­ството на Вла­ди­мир Путин Русия измина пътя от раз­ру­хата и ико­номи­че­ския упадък до силна суве­ренна държава — това мне­ние изра­зява пред­се­да­те­лят на Държав­ната дума Вяче­слав Воло­дин по слу­чай рож­де­ния ден на рус­кия държа­вен глава — 7 октомври.

Днес е рож­де­ният ден на нашия пре­зи­дент — Вла­ди­мир Вла­ди­ми­ро­вич Путин. Хубаво е да си спом­ним какъв път измина нашата страна с пре­зи­дента Путин. Русия е силна суве­ренна държава. Това при­зна­ват, с това се съоб­ра­зя­ват в целия свят. Но неви­наги беше така”, отбе­лязва Воло­дин в своя телеграм-​канал в четвъртък.

Той напомня, че преди Путин да дойде на власт стра­ната е живяла в усло­вия на война в Кав­каз, заплахи от теро­ризъм, раз­руха и ико­номи­че­ски упадък след разпа­да­нето на Съвет­ския съюз и без­отго­вор­ните действия на поли­тиците от 90-​те години на мина­лия век.

Ние губехме наши граж­дани и бяхме близо до загу­бата на държа­вата. Изби­ра­нето на Путин за държа­вен глава промени кар­ди­нално ситу­аци­ята. Днес всички при­зна­ват, че Путин е пре­имуще­ството на Русия”, под­чер­тава Володин.

Спо­ред него обаче държа­вите се кон­ку­ри­рат една с друга и, в стремежа си да отсла­бят Русия, нана­сят удари по пре­зи­дента. „Нашата страна може да бъде само силна. Всичко друго води до про­блеми и риск да я загу­бим”, отбе­лязва Володин.

В четвъртък — 7 октом­ври, пре­зи­дентът на Русия отбе­ляза 69-​ия си рож­ден ден.