Печат

Рисковете от гражданска война в Афганистан остават

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Веро­ят­но­стта от продължа­ване на граж­дан­с­ката война в Афга­ни­стан остава, съще­ствува също така опас­ност от разпро­стра­не­ние на теро­ризма от тази страна в други държави от Цен­трална Азия и в Русия, каза в интервю за „Рос­сий­ская газета” заместник-​секретарят на Съвета за сигур­ност на Рус­ката феде­рация Юрий Коков.

В усло­ви­ята на голяма неед­но­род­ност на етни­че­ския състав на афга­ни­стан­ското обще­ство, зна­чи­тел­ното вли­я­ние в него на кла­нови, племенни връзки и тра­диции, веро­ят­ност от продължа­ване на граж­дан­с­ката война има”, под­черта Коков.

Освен това спо­ред него дегра­даци­ята на хума­ни­тар­ната ситу­ация може напълно да спо­соб­ства укреп­ва­нето на действащите в Афга­ни­стан ради­кални групи­ровки. „Те пред­став­ля­ват опас­ност от разпро­стра­не­ние на теро­ризма в Цен­трална Азия и на тери­то­ри­ята на Русия”, допълни заместник-​секретарят на Съвета за сигурност.

Той под­черта, че става дума не само за евен­ту­ално про­ни­кване на теро­ри­сти, но и за заплаха от експорт на екс­тремистка идео­логия. „Тук трябва да бъде отне­сена и възмож­но­стта от по-​нататъшното разши­ря­ване на нар­ко­трафика, който е едно от базо­вите пера в дохо­дите на теро­ри­стите. Мощен заплашващ фак­тор е също така про­блемът за некон­тро­ли­ру­емата миграция на бежанците, местата на разпо­ложе­ние на които, изхож­дайки от сирийския опит, често се използ­ват за укри­тие и лега­ли­за­ция”, под­черта Коков. Той добави, че са големи рис­ко­вете за дегра­дация на ико­номи­че­ското сътруд­ни­че­ство в реги­она и за загуба на вложе­ните в ико­номи­ката на Афга­ни­стан инвестиции.