Печат

САЩ и НАТО доведоха Европа до критично състояние

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Алиансът извършва пълзяща окупация на Украйна и я подтиква към война с Русия

Европе­й­с­ката сигур­ност е в кри­тично състо­я­ние по вина на САЩ и НАТО, които използ­ват Украйна като лост за натиск срещу Русия. Това заяви рус­кият зам.-министър на външ­ните работи Сергей Ряб­ков, който взе уча­стие в рабо­тата на Меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

Спо­ред пред­се­да­теля на Думата Вяче­слав Воло­дин али­ансът извършва „пъл­зяща окупация” на Украйна. „Всичко, което наблю­да­ваме през послед­ните сед­мици, може да са оцени като информаци­онна подго­товка за при­движ­ва­нето на НАТО на укра­ин­ска тери­то­рия. Тех­ните съвет­ници и инструк­тори са вече там и сега обмис­лят как да обос­но­ват разпо­лага­нето на войски”. По думите му през послед­ните месеци аме­ри­кан­с­ките конгре­смени и пред­ста­ви­те­лите на Държав­ния депар­тамент плашат света с няка­кво въоб­ража­емо напа­де­ние на Русия срещу Украйна. „Напълно оче­видно е, че Вашинг­тон се опитва да оправ­дае сво­ята експан­зия и при­движ­ва­нето на натов­ските войски към рус­ките гра­ници”, каза Володин.

В своето изказване Ряб­ков напомни за пре­да­де­ните на САЩ и НАТО пред­ложе­ния за постигане на пис­мени юри­ди­че­ски задължи­телни гаранции за сигур­но­стта на Русия. След състо­я­лите се мина­лата сед­мица разго­вори на Русия с Вашинг­тон и с Брюк­сел там побър­заха да отхвър­лят глав­ното искане на Москва за пре­кра­тя­ване разши­ря­ва­нето на НАТО на изток и изтег­ляне въоръже­ни­ята на али­анса, разпо­ложени в съсед­ните на Русия страни. Въпреки това САЩ и НАТО взеха пауза, за да обмис­лят отго­вора си и поис­каха среща на държав­ния сек­ре­тар Блин­кин със Сергей Лав­ров, която е насро­чена за днес, 21 яну­ари. Обещано бе именно на тази среща рус­ката страна да получи пис­мен отго­вор с позици­ята на САЩ по всички пунк­тове на пред­ложе­ни­ята на Москва. Блин­кин обаче в сряда вне­запно обяви, че в петък Лав­ров няма да получи ника­къв отго­вор, още по-​малко — писмен.

Съще­временно САЩ продължа­ват да подгря­ват обста­нов­ката в Източна Европа — конгре­смени насто­яват за разпо­лагане на повече оръжие по лини­ята на съпри­кос­но­ве­ние с Русия и осо­бено в Украйна. Осо­бено силни заплахи се адре­си­рат към Москва в сфе­рата на ико­номи­ката. На пре­с­конфе­ренци­ята си по слу­чай годиш­ни­ната си в Белия дом Джо Байдън обеща „ката­строфални” санкции, а Блин­кин ги нарече „оса­ка­тя­ващи” за Русия. В Европа обаче вече се надигат гла­сове, които пре­дупре­жда­ват, че пла­ни­ра­ните в САЩ огра­ни­че­ния ще се сто­ва­рят със страшна сила и върху Европа и ней­ната ико­номика за бро­ени месеци ще се окаже в неви­ждана досега криза. САЩ също няма да могат да избегнат после­диците от нака­за­ни­ето, зами­слено за Русия. /„Русия днес”/