Печат

Няма алтернатива на стабилните отношения между Русия и Германия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преговорите на Лавров и Бербок продължиха около два часа и половина

Мини­стрите на външ­ните работи на Русия и Герма­ния про­ведоха във втор­ник прего­вори в Москва. Те потвър­диха готов­но­стта на стра­ните си за диа­лог и тър­сене на реше­ния за натрупа­лите се дву­странни проблеми.

Тази визита стана за Бер­бок, която беше известна с кри­ти­ките си към Русия и преди назна­ча­ва­нето й за външен мини­стър, първо посеще­ния в РФ в новото й каче­ство. Тя при­стигна в Москва от Киев, където бяха обсъж­дани пер­спек­ти­вите за „обно­вя­ва­нето на норманд­ския формат”.

Прего­во­рите продължиха около два часа и поло­вина, което е зна­чи­телно повече от оби­чай­ното време на дву­стран­ните срещи на Лав­ров в Москва.

По темата „Норманд­ски формат” Герма­ния е убе­дена, че той трябва да бъде при­движен напред по въпроса за изпъл­не­ни­ето на Мин­ските спо­ра­зуме­ния и реша­ва­нето на конфликта в Украйна, заяви Бер­бок. Лав­ров под­черта, че глав­ното за Русия е не кога да се срещ­нат, а защо да се срещ­нат. Той отбе­ляза, че досега укра­ин­ската страна не е напра­вила нищо за изпъл­не­ние на реше­ни­ята на срещата на най-​високо рав­нище на „норманд­ската четворка” (Герма­ния, Русия, Украйна и Франция): „Изобщо не се надя­ваме на Киев. Надеж­дата е, че Бер­лин и Париж ще нака­рат госпо­дин Зелен­ски да изпълни онова, което много­кратно е обеща­вал, че ще изпълни.”

Лав­ров съобщи, че е обсъдил подробно с герман­ския си колега рус­ките иници­а­тиви за съгла­су­ване на надеждни, пра­вови, юри­ди­че­ски задължа­ващи гаранции за сигур­ност. Бер­бок под­черта, че Герма­ния е готова да води сери­о­зен диа­лог с Русия по въпро­сите за укреп­ване на общо­ев­ропе­й­с­ката сигурност.

Есте­ствено, темата за „Севе­рен поток — 2″ нямаше как да бъде избегната. Русия отново е обър­нала внима­ние на ФРГ колко кон­трапро­дук­тивни са опи­тите да се поли­ти­зира ситу­аци­ята около въвеж­да­нето на газопро­вода в експло­атация. Бер­бок е акцен­ти­рала върху поли­ти­че­ския аспект на ситу­аци­ята: „Нашето пра­ви­тел­ство под­чер­та­ваше, че ако енерге­ти­ката се използва като оръжие, това ще има съо­т­вет­ните после­дици, в това число и за този тръбопровод.”

След срещата Лав­ров отбе­ляза, че дис­ку­си­ята с Бер­бок е била полезна въпреки редицата про­ти­во­ре­чия по някои въпроси. Той смята, че Бер­лин и Москва могат да вър­вят напред в раз­ви­ти­ето на отноше­ни­ята си.