Печат

Байдън няма да изпраща войски в Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пре­зи­дентът Джо Байдън не пла­нира да изпраща аме­ри­кан­ски войски в Украйна даже в слу­чай на нахлу­ване на Русия на нейна тери­то­рия, съобщава Associated Press (AP).

По информация на изда­ни­ето при­чи­ната за отказа на Байдън от непо­сред­ствено уча­стие в руско-​украинска война е в това, че Вашинг­тон няма дого­ворни задълже­ния с Киев. „Вой­ната с Русия би била огромна аван­тюра, отчи­тайки разпро­стра­не­ни­ето й в цяла Европа, деста­би­ли­за­ция на реги­она и еска­лация до плашеща степен на риск от обмен с ядрени удари”, отбе­лязва АР.

Както пише агенци­ята война про­тив Русия в Украйна може силно да удари по ресур­сите на САЩ и да доведе до големи човешки жертви. Спо­ред агенци­ята адми­ни­страци­ята на аме­ри­кан­ския пре­зи­дент се опитва да се съсре­до­точи върху Китай като на основна заплаха за сигур­но­стта на САЩ.

По-​рано прес­сек­ре­та­рят на Белия дом Джен Псаки заяви, че САЩ ще смя­тат за нахлу­ване всяко при­движ­ване на руски войски през укра­ин­ската гра­ница. По думите й Вашинг­тон и съюз­ниците му ще дадат „момен­та­лен и твърд” отго­вор на Москва в слу­чай на нахлу­ва­нето й в Украйна.