Печат

Песков коментира предложение на Ердоган

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Москва може само да при­вет­ства опи­тите на тур­ските парт­ньори да под­тикнат Киев да изпъл­нява Мин­ските дого­во­ре­но­сти, заяви пред жур­на­ли­сти прес­сек­ре­та­рят на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Пес­ков, комен­ти­райки пред­ложе­ни­ето на пре­зи­дента на Турция Таип Ердоган прего­вори между пре­зи­ден­тите на Русия и Украйна Вла­ди­мир Путин и Вла­ди­мир Зелен­ски да бъдат про­ве­дени в Турция.

При­вет­стваме уси­ли­ята на всяка страна, които могат да помогнат за урегу­ли­ране на ситу­аци­ята в Украйна. Основ­ните раз­ногла­сия между Русия и Украйна са свър­зани именно с бук­су­ва­нето на процеса на изпъл­не­ние на Мин­ските дого­во­ре­но­сти от страна на Киев. Ако нашите тур­ски парт­ньори могат да повлияят на укра­инците и да ги под­тикнат към изпъл­не­ние на по-​рано пое­тите задълже­ния, това може само да се при­вет­ства — каза Пес­ков. — Мястото за как­вито и да са кон­такти е вто­рично. Глав­ното е все пак да се повлияе върху Украйна.”

По-​рано в сряда офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на тур­ския лидер Ибра­хим Калън съобщи, че Ердоган е пока­нил Путин и Зелен­ски в Турция, за да „изчи­стят раз­ногла­си­ята” между двете страни. Той раз­каза също така, че Ердоган в близ­ките няколко сед­мици ще посети Украйна за прего­вори със Зеленски.

През мина­лата година тур­ският пре­зи­дент неед­но­кратно заявя­ваше жела­ни­ето си да участва в урегу­ли­ра­нето на кри­зата между Русия и Украйна. В хода на теле­фо­нен разго­вор през декем­ври мина­лата година Путин посочи на Ердоган, че Украйна продължава деструк­тив­ната линия, целта на която е сри­ване на Мин­ските споразумения.