Печат

НАТО иска да узакони милитаризацията на Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на външ­ното мини­стер­ство на РФ Мария Заха­рова нарече документа на НАТО за поли­ти­ката в Кос­моса поре­ден опит за леги­ти­ми­ране на при­лага­нето на сила в кос­ми­че­ското про­стран­ство, каза тя на брифинг на 20 яну­ари, цити­рана от КР.ru.

Заха­рова отбе­ляза, че пуб­ли­ку­ва­ният на 17 яну­ари документ „Поли­ти­ката на НАТО по отноше­ние на Кос­моса” има тен­денци­о­зен и даже про­во­ка­ти­вен харак­тер. Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на МВнР наб­легна на факта, че фик­си­ра­ната в документа възмож­ност за задействане на т. 5 от Севе­ро­ат­лан­ти­че­ския дого­вор, а именно колек­тивна отбрана в отго­вор на атака в Кос­моса, от Кос­моса или относно кос­моса, фак­ти­че­ски развързва ръцете на държа­вите от НАТО.

Това е опит за леги­ти­ми­ране на при­лага­нето на сила в кос­ми­че­ското про­стран­ство, което про­ти­во­речи на зада­чите за предот­вра­тя­ване на над­пре­ва­рата във въоръжа­ва­нето в кос­ми­че­ското про­стран­ство”, резюмира Захарова.

По-​рано НАТО пуб­ли­кува новата си стра­тегия за Кос­моса като нарече кос­ми­че­ското про­стран­ство „про­стран­ство за колек­тивна отбрана”.