Печат

Има решение за изход от енергийната криза в ЕС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Унгар­ският мини­стър на външ­ните работи и външ­но­и­ко­номи­че­с­ките отноше­ния Петер Сиярто посочи възможно реше­ние на енергий­ната криза в Европа. По думите му става дума за склю­ч­ва­нето на дълго­срочни дого­вори с достав­чици на газ. Спо­ред него Русия винаги изпъл­нява навреме задълже­ни­ята си в областта на енерге­ти­ката, пре­даде ТАСС.

Ако гово­рим за енерге­тика, трябва да кажа, че сме много доволни от сътруд­ни­че­ството с Русия. От моя опит, как­вото и да сме дого­во­рили с Русия, всичко се изпъл­нява навреме, както сме се спо­ра­зумели. Ние много уважа­ваме това”, каза в четвъртък унгар­ският министър.

На 12 яну­ари ръко­во­ди­те­лят на Меж­ду­на­род­ната енергийна агенция (МАЕ) Фатих Бирол обвини Русия за енергий­ната криза в Европа.

Спо­ред него Москва задържала обема на достав­ките на газ за Европа в период на „повишено геопо­ли­ти­че­ско напреже­ние”, намек­вайки, че тя уж е про­во­ки­рала енергий­ната криза с поли­ти­че­ски цели. Спо­ред Бирол Русия може да уве­личи достав­ките на газ за Европа „поне с една трета”, тоест с 3 мили­арда куб. м. на месец. Той под­черта, че насто­ящият дефицит в хра­ни­лищата „до голяма степен е свър­зан с „Газпром”.

Герман­ският пуб­лицист Кри­стофър Хер­стл, комен­ти­райки за „Изве­стия” думите на Бирол, отбе­ляза, че „Газпром” доставя на Европа дори повече газ, откол­кото е предпи­сано в дого­во­рите. В същото време към компа­ни­ята се отпра­вят много обви­не­ния, които зву­чат странно на фона на заба­вя­нето на сер­тифици­ра­нето на „Севе­рен поток — 2″ от страна на Европа и Германия.

По-​рано Ста­ни­слав Мит­ра­хо­вич, експерт във Финан­со­вия уни­вер­си­тет към пра­ви­тел­ството на Русия, заяви, че „Газпром” не е задължен да доставя допъл­ни­телни обеми газ чрез спот меха­низма и няма инте­рес в това.