Печат

Suddeutsche Zeitung установи провал на санкциите срещу РФ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Санкци­ите на Запада срещу Русия не нане­соха оча­к­ва­ните щети, защото към тях не се при­съе­ди­ниха редица страни, пише герман­ският вест­ник Suddeutsche Zei-​tung. Спо­ред авто­рите на мате­ри­ала за про­вала на анти­рус­ките санкции са виновни Китай, Индия, Бра­зи­лия и Турция. Уточ­нява се, че тези страни или са отка­зали да се при­съе­ди­нят към санкци­ите, или са напра­вили това частично.

Освен това се отбе­лязва, че ико­номи­ката на Русия остава ста­билна, в стра­ната няма финан­сова криза. Авто­рите на мате­ри­ала обръщат внима­ние и на факта, че рус­кият БВП не е пад­нал тол­кова силно, кол­кото се е оча­к­вало, а руб­лата бързо се е ста­би­ли­зи­рала след пада­нето. Спо­ред авто­рите на ста­ти­ята за това са спо­соб­ствали мер­ките на Цен­трал­ната банка на Русия за про­ти­во­действие на санкци­ите и реше­ни­ето за заплащане на газа в рубли.