Печат

Еврото падна под 62 рубли

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По време на откри­ва­нето на търго­вете на Мос­ков­ската борса в четвъртък еврото падна под 62 рубли за първи път от 16 май 2017 г., се вижда от информация, пуб­ли­ку­вана на сайта на бор­сата. На 14 май китайският експерт Гао Дешен заяви, че реше­ни­ето на Русия да пога­сява външ­ния си дълг в рубли и да използва наци­о­нал­ната си валута при раз­чети с други страни е нанесло сери­о­зен удар по положе­ни­ето на долара в меж­ду­на­род­ната финан­сова система. Спо­ред него светът влиза в пост­до­ла­ро­вата ера с уско­рени темпове.

На 12 май агенция „Блум­бърг” опре­дели руб­лата като най-​добра све­товна валута за 2022 г. По отноше­ние на долара от нача­лото на годи­ната руб­лата е нарас­нала с 11%. Така тя е ста­нала лидер сред 31 основни валути, които се сле­дят от експер­тите на агенцията.

В нача­лото на май няколко експерти информи­раха в. „Изве­стия”, че към нача­лото на сеп­тем­ври руб­лата може съще­ствено да падне от текущите си позиции, търгу­вайки се средно в диапа­зона 75,482,2 за долар. Реша­ваща роля за съд­бата на руб­лата ще играят геопо­ли­ти­ката, реше­ни­ята на Цен­трал­ната банка за валут­ния кон­трол и цените на нефта. В близ­ките месеци обаче рус­ката парична еди­ница по-​скоро ще остане при сегаш­ното си рав­нище 6260, смя­тат спе­ци­а­ли­сти. Снема­нето на регу­ла­тор­ните мерки обаче може да промени ситу­аци­ята, като през май кур­сът може да падне до 7885.