Печат

Володин посочи виновниците за световните кризи

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ, Канада и Швейца­рия са в пър­вата тройка недруже­любни на РФ страни, които са глав­ните винов­ници за кри­зите в света, про­во­ки­рани от нараства­нето на цените на енерго­ре­сур­сите и про­до­вол­стви­ето, смята пред­се­да­те­лят на Думата Вяче­слав Воло­дин. В своя Teлеgram канал той посочва, че САЩ са въвели най-​много санкции срещу Русия — 1983, на второ място е Канада с 1402 санкции, на трето — Швейца­рия s 1361, на четвърто е Бри­та­ния — 1360, на пето са стра­ните от ЕС1199, на шесто — Австра­лия — 1150, на седмо — Япо­ния с 902 санкции. Воло­дин напомня, че преди 24 фев­ру­ари са въве­дени общо 2754 санкции, а след тази дата — 7782.

„С въвеж­да­нето на неза­конни санкции срещу Русия тези страни про­во­ки­раха нарастване на цените на енерго­ре­сур­сите и про­до­вол­стви­ето. Това са глав­ните винов­ници за сегаш­ните про­блеми и зада­ващите се кризи в целия свят”, под­чер­тава Володин.