Печат

Зеленски щял да си връща Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ако ВСУ атакува полуострова, руските военни ще атакуват центъра за вземане на решения в Киев

В поред­ното си видео­обръще­ние укра­ин­ският пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски обеща да „върне кон­трола” над Крим, Дон­бас, част от осво­бо­де­ната Хар­ков­ска област и реги­о­ните в южна Украйна — Хер­сон­ска и Запо­рожка област. „Дали пък този човек е загу­бил чув­ство за реал­ност? Укра­ин­ската армия отстъпва от Дон­бас”, пише по повод изяв­ле­ни­ето на Зелен­ски нем­ският вест­ник Der Tagesspiegel, като напомня, че изказва­нето е про­зву­чало в наве­че­ри­ето на визи­тата в Киев на лиде­рите на Герма­ния, Франция и Ита­лия, които на 16 юни вече при­стиг­наха в Киев. Към тях се при­съе­дини и румън­ският пре­зи­дент Клаус Йоха­нес. Ето защо вест­ни­кът се пита как Олаф Шолц, Ема­нюел Мак­рон и Марио Драги трябва да реаги­рат на подобни думи. „Към какво се стреми Зелен­ски с подобно заяв­ле­ние, тол­кова далечно от днеш­ната реал­ност?”, пита Der Tagesspiegel и отго­варя: „споме­на­вайки „меч­тата” си за Крим, Зелен­ски иска да си изясни доколко далеч са готови да стиг­нат запад­но­ев­ропе­йс­ките лидери в под­крепата си за Киев. „Но Шолц, Мак­рон и Драги също меч­таят: за удо­бен прего­во­рен път, който да ги избави от тежки реше­ния”, резюмира изданието.

В същото време гене­рал– майорът от Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ) Дмит­рий Мар­ченко заяви, че Крим­ският мост ще бъде цел №1 за укра­ин­ската армия след полу­ча­ва­нето на въоръже­ние от Запада, цитира думите му REGNUM. „Ние про­сто трябва да пре­режем основ­ната нишка за доста­вяне на резерви…”, каза Мар­ченко. Той пре­дупреди, че жите­лите на Крим, които са „тичали към Симфе­ропол и в Крим с руски знамена, бързо ще изва­дят укра­ин­ските и ще тичат с тях”.

Това заяв­ле­ние трябва да се възпри­ема сери­о­зно, е мне­ни­ето на коман­дира на бата­льона „Восток” на Донец­ката народна репуб­лика Алек­сандър Хода­ков­ски, изра­зено в Telegram. Не съм скло­нен да пре­не­брег­вам запла­хата от вся­ка­кви видове въоръже­ния — те са съз­да­дени да уби­ват и те ще уби­ват. Но деге­не­ратът поне да беше поглед­нал кар­тата: от Русия до участъците от фрон­то­вата линия, които тра­дици­онно се снаб­дя­ват през Крим, има и други пътища извън полу­ост­рова, които про­тив­ни­кът не е в състо­я­ние да прекъсне. Но заяв­ле­ни­ето трябва да се разглежда сери­о­зно, тия непременно ще се опи­тат да напра­вят някоя гадост.”

По-​рано меди­ите, позо­ва­вайки се на съвет­ника на гла­вата на офиса на пре­зи­дента Зелен­ски Алек­сей Аре­сто­вич, съобщиха, че Киев е готов да обстрелва Крим с ново оръжие, „ако има такава необ­хо­димост”. По думите на Аре­сто­вич Украйна разглежда Крим­ския полу­ост­ров като своя тери­то­рия и затова имала право да нанася удари по нея, вклю­чи­телно с доста­ве­ното от САЩ въоръжение.

В отго­вор гла­вата на Крим Сергей Аксьо­нов изрази уве­ре­ност, че ако по Крим бяха нане­сени успешни удари, както твърди Аре­сто­вич, Киев отдавна щеше да разтръби по целия свят. Той изрази уве­ре­ност, че в такъв слу­чай рус­ката страна би нанесла удари по центъра за вземане на реше­ния в Киев. Вла­стите в Украйна вече са пре­дупре­дени за подобни послед­ствия, в слу­чай че ВСУ нанесе удар с аме­ри­кан­с­ките оръжия по тери­то­ри­ята на Русия, съобщи Аксьо­нов. По думите му въоръже­ни­ето, което САЩ доста­вят на Украйна, „с огромна доза веро­ят­ност про­сто няма да се добере до пред­на­зна­че­ното място — ата­ката ще бъде пре­се­чена от рус­ките военни”.