Печат

Американски наемници са пленени край Харков

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Двама бивши аме­ри­кан­ски воен­но­служещи са пле­нени по време на боеве с рус­ките войски в Украйна, съобщава „Телеграф”. По данни на изда­ни­ето 39-​годишният Алек­сандър Дрюке и бившият мор­ски пехо­ти­нец, 27-​годишният Анди Хюн са били доб­ро­волци във Въоръже­ните сили на Украйна и са пле­нени на хар­ков­ското направ­ле­ние. Дрюке е родом от Тас­ка­лус в Ала­бама и по-​рано е служил в аме­ри­кан­с­ката армия в Ирак. Хюн е от Калифор­ния, но е живял в района на доли­ната Тенеси в Алабама.

Това са първите аме­ри­кан­ски наем­ници, пле­нени в Дон­бас. Те са се при­съе­ди­нили към рас­тящия брой западни „тър­сачи на щастие”, пле­нени от рус­ките войски. Двама бри­танци — Айдън Если и Шон Пинър — вече бляха осъдени на смърт по реше­ние на три­бу­нала на Донец­ката народна репуб­лика. Спо­ред западни експерти най-​вероятно Москва ще използва пле­не­ните аме­ри­канци като дока­за­тел­ство за непо­сред­стве­ното уча­стие на Вашинг­тон във воен­ния конфликт в Украйна.

Колега на аме­ри­канците е казал пред „Телеграф”, че те са били пле­нени, след като са се сблъскали с много по-​многочислени сили по време на бой през мина­лата сед­мица. „Бяхме на мисия и ни казаха, че градът е осво­бо­ден, когато се изясни, че рус­наците щурму­ват”, казва събе­сед­ни­кът. Отрядът заел отбра­ни­телни позиции, а Дрюке и Хюн стре­ляли от гра­на­томет по руски танк. След това двамата аме­ри­канци изчез­нали от бой­ното поле и както пише изда­ни­ето, били пле­нени от рус­ките пехотинци.