Печат

Русия, Украйна и Турция създадоха канал за връзка за износа на зърно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия, Украйна и Турция съз­да­доха канал за спешна кому­ни­кация чрез мини­стер­ствата на отбра­ната относно износа на зърно от укра­ин­ските при­ста­нища, съобщи в сряда тур­ският теле­ви­зи­о­нен канал TRT. Трите страни ще назна­чат свои пред­ста­ви­тели с чин гене­рали, които да извършват рабо­тата на този канал. Твърди се, че с негова помощ въпро­сите по износа на зърно ще се обсъж­дат по-​подробно, в резул­тат на което този процес ще бъде дове­ден до своя логи­чен край.

Водим интен­зивни прего­вори както с Русия, така и с Украйна. И двете страни имат опа­се­ния и ние рабо­тим за спра­вяне с тези при­тес­не­ния. Ние раз­чи­таме на това”, заяви мини­стърът на наци­о­нал­ната отбрана на Турция Хулуси Акар, цити­ран от TRT.

Въпро­сът за съз­да­ва­нето на „зър­не­ните кори­дори” е обсъж­дан на 8 юни на прего­во­рите на външ­ните мини­стри Сергей Лав­ров и Мев­лют Чавушоглу в Анкара. По-​рано рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин заяви, че Москва гаран­тира безпрепят­стве­ното преми­на­ване на кораби с укра­ин­ско зърно, ако Киев разми­нира всич­ките си при­ста­нища. По думите на Путин Русия може да осигури износа на стоки през кон­тро­ли­ра­ните от нея при­ста­нища, като Бер­дянск и Мари­у­пол. Той при­помни, че про­блемите с хра­ните на све­тов­ния пазар са започ­нали още през фев­ру­ари на 2020 г., и нарече твър­де­ни­ята за предпо­лага­емо бло­ки­ране на зърно от страна на Русия в укра­ин­ските при­ста­нища „блъф”.

По-​рано тур­ските вла­сти заявиха, че могат да осигу­рят гаранции за сигур­но­стта на достав­ките на укра­ин­ското зърно през Черно море. Мина­лата сед­мица TRT, позо­ва­вайки се на източ­ници в адми­ни­страци­ята на тур­ския пре­зи­дент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи, че меха­низмът за при­лагане на път­ната карта за доставки на укра­ин­ското зърно е готов на 8090% и при постигане на съо­т­вет­ните спо­ра­зуме­ния ще може да бъде стар­ти­ран възможно най-​скоро.