Печат

Смит: Киев постоянно иска оръжие

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Запад­ните страни се сблъскват с труд­но­сти при осигу­ря­ване на укра­ин­ските вла­сти с въоръже­ния, тъй като иска­ни­ята на Киев постъп­ват на прак­тика все­ки­дневно и често се проме­нят, някои държави са близо до изчерп­ване на сво­ите запаси. Това призна в сряда посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на САЩ при НАТО Джу­лиан Смит по време на конфе­ренция на вашинг­тон­ския Център за нова аме­ри­кан­ска сигурност.

Това е посто­янно раз­ви­ващ се процес, в него има много състав­ля­ващи — каза Смит в отго­вор на въпрос дали съюз­ниците на Вашинг­тон разпо­лагат с достатъчно резерви от въоръже­ния за по-​нататъшна под­крепа на Украйна. — На първо място, ние се сблъскваме с посто­янно проме­нящ се спи­сък с иска­ния, постъп­ващи от Киев почти все­ки­дневно. Полу­ча­ваме поток от иска­ния, опит­ваме се заедно със съюз­ниците да опре­де­лим на кои от тях можем да реаги­раме, кой какво е готов да предо­стави. Това е трудно и сложно, тъй като иска­ни­ята се проме­нят непрекъснато.”

Смит добави, че няколко страни вече са започ­нали да изра­зя­ват загриже­ност във връзка с изчерп­ва­нето на сво­ите запаси. Тя кон­ста­тира, че държа­вите осъзна­ват, че през послед­ните месеци са предо­ста­вили огромни обеми тех­ника, а сега отново оце­ня­ват какво още могат да предо­ста­вят на Украйна. Спо­ред нея някои страни вече реша­ват да се пре­ори­ен­ти­рат към оказване на финан­сова помощ.