Печат

САЩ искат да разединят икономиките на Русия и Централна Азия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Целта на поли­ти­ката на САЩ в Цен­трална Азия е да разе­ди­нят ико­номи­ките на стра­ните и Русия, заяви зам.-помощникът на дирек­тора на агенци­ята на САЩ по меж­ду­на­род­ното раз­ви­тие (USAID) Анджали Каур, съобщава ТАСС. На засе­да­ни­ето на коми­тета по външни работи на кама­рата на пред­ста­ви­те­лите на конгреса на САЩ тя под­черта, че аме­ри­кан­с­ките вла­сти се занима­ват с укреп­ване на вза­имо­връз­ките на ико­номите на държа­вите от Цен­трална Азия. Освен това Вашинг­тон се опитва да стиму­лира ико­номи­че­ския ръст и съвмест­ните действия в областта на бор­бата с клима­тич­ните промени.

Всички тези при­о­ри­тети смя­таме за кри­тично важни, за да можем в крайна сметка да разе­ди­ним ико­номи­ките на Цен­трална Азия и рус­ката ико­номика и това трябва да е наша цел”, посочи тя зада­чите на САЩ.

По-​рано аме­ри­кан­ският про­фе­сор по при­ложна ико­номика Стив Ханке каза, че Русия ще понесе загуби от запад­ните санкции, но те направо „блед­неят” на фона на това какви послед­ствия оча­к­ват оста­на­лия свят. Огра­ни­че­ни­ята срещу Москва се ока­заха кон­трапро­дук­тивни и не можаха да повлияят на поли­ти­ката на Русия, уточни експертът.