Печат

В ЛНР коментираха свастики върху украинската техника

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кръ­сто­вете на Вермахта върху воен­ната тех­ника на Киев е подигравка с мили­о­ните укра­инци, убити от наци­стите по време на Вели­ката оте­че­ствена война. Това каза Родион Мирош­ник, ръко­во­ди­тел на офиса на ЛНР в Русия, цити­ран от РИА „Новости”.

По-​рано редица укра­ин­ски Telegram канали са пуб­ли­ку­вали видео с укра­ин­ски бро­ни­рани машини и оръжия, мар­ки­рани с кръ­стове на Вермахта.

Пър­во­на­чално наци­стите срамеж­ливо тату­и­раха сва­стики върху телата си, но ги кри­еха под дре­хите, сега ги изоб­ра­зя­ват върху обо­рудва­нето си, а после — про­сто ще вдиг­нат флагове… Това е подигравка с гро­бо­вете на осем мили­она укра­инци, убити от наци­стите по време на Вели­ката оте­че­ствена война. Кръ­сто­вете на кулите и бро­ните са родов знак на нацист­ките палачи и това вече се вижда”, каза Мирошник.