Печат

Пашинян и Алиев ще участват в срещата на ШОС

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спо­ред узбе­ки­стан­ското пред­се­да­тел­ство на Шан­хай­с­ката орга­ни­за­ция за сътруд­ни­че­ство (ШОС) министър-​председателят на Арме­ния Никол Паши­нян и пре­зи­дентът на Алба­ния Илхам Алиев са потвър­дили наме­ре­ни­ето си да участват в срещата на най-​високо рав­нище на орга­ни­за­ци­ята в Самар­канд. Това заяви в сряда пред ТАСС спе­ци­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кия пре­зи­дент при ШОС Бах­тиер Хакимов.

В нощта срещу втор­ник Мини­стер­ството на отбра­ната на Арме­ния заяви за арти­ле­рийски обстрели на гра­дове от страна на Въоръже­ните сили на Азер­байджан. В Баку пък заявиха, че те са били отго­вор на про­во­кации от страна на Ере­ван. По-​късно Азер­байджан обяви за постигане на дого­во­ре­ност за пре­кра­тя­ване на огъня, но Арме­ния заяви, че обстре­лите продължават.