Печат

САЩ са разтревожени от отдръпването на ЕС от санкциите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

САЩ и Европе­йският съюз все повече се разми­на­ват по повод анти­рус­ките санкции, комен­тира наблю­да­те­лят на РИА „Ново­сти” Ренат Абдулин.

Така напри­мер преди срещата на най-​високо рав­нище Жозеп Борел заяви, че Евро­съюзът в близко бъдеще няма да разглежда въвеж­дане на нови огра­ни­че­ния срещу Москва. Така про­ти­во­ре­чи­ята между стра­ните нарастват, а ико­номи­че­с­ката ситу­ация в Европа се влошава.

Офици­ални лица във Вашинг­тон са все повече обезпо­ко­ени от факта, че съюз­ниците им от ЕС се откло­ня­ват от някога един­ния курс, отбе­ляз­ват аме­ри­кан­ски медии.

Много скоро обаче на ЕС ще се наложи да обо­значи пред САЩ сво­ята позиция. „И на САЩ като натов­ски лидер веро­ятно ще се наложи да задействат всички възможни лостове, за да удържат европе­йците в своя фар­ва­тер”, казва наблюдателят.

По-​рано се съобща­ваше, че след срещата на Г-​20 запад­ните лидери са поис­кали да дружат с Китай. При­я­тел­ските отноше­ния между КНР и Русия обаче съз­да­ват редица труд­но­сти за хеге­мо­ни­ята на аме­ри­кан­с­ката държава, поради което САЩ се опит­ват да не поз­во­лят тех­ният съюз да се развива.