Печат

Блинкен поиска отмяна на закона против пропагандата на ЛГБТ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният сек­ре­тар на САЩ Блин­кен поиска от Москва отмяна на закона, забра­ня­ващ про­паган­дата на ЛГБТ в Русия. По думите му зако­но­да­те­лите в Рус­ката феде­рация трябва да уважа­ват чле­но­вете на ЛГБТ общ­но­стта и да отме­нят закона, забра­ня­ващ про­паган­дата на ЛГБТ в рекламите и меди­ите. Държав­ният сек­ре­тар на САЩ Антъни Блин­кен написа това в профила си в Twitter. Той под­черта, че при­ема­нето на този закон ще бъде още един удар върху сво­бо­дата на изра­зя­ване и пра­вата на ЛГБТ хората в Русия.

На 24 ноем­ври, след заяв­ле­ни­ето на Блин­кен, Думата прие Закон за забрана на про­паган­дата на ЛГБТ, педофи­ли­ята и смя­ната на пола и за вклю­ч­ване на такава информация в спи­съка на забра­не­ните за деца. Действи­ето на закона се разпро­стра­нява върху реклама, книги, филми и аудио-​визуални мате­ри­али. Гло­бите за про­паганда на ЛГБТ са до 400 хил. рубли за граж­дани и до 5 мили­она рубли за юри­ди­че­ски лица. За педофи­лия гло­бите са двойно по-​големи.