Печат

В ДНР е сформиран батальон от украински военнопленници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Донец­ката народна репуб­лика (ДНР) е сформи­ран бата­льон от укра­ин­ски воен­но­плен­ници, съобщи в четвъртък за ТАСС пред­ста­ви­тел на сило­вите струк­тури на региона.

Бата­льонът, вклю­ч­ващ укра­ин­ски воен­но­плен­ници, вече е напълно сформи­ран. Момче­тата са готови да оти­дат на фрон­то­вата линия”, уточ­нил източ­ни­кът на ТАСС. Той доба­вил, че бата­льонът вклю­чва 50 бивши укра­ин­ски воен­но­служещи, преми­нали доб­ро­волно на стра­ната на републиката.

Меди­ята уточни, че на 24 сеп­тем­ври укра­ин­ски воен­но­плен­ници, които се нами­рали в коло­ни­ята в Еле­новка, се обър­нали към Народ­ния съвет (пар­ламента) на Донец­ката народна репуб­лика (ДНР) с молба да бъдат при­съе­ди­нени към сформи­ра­ния казашки бата­льон „Бог­дан Хмел­ницки”. Те внесли пред­ложе­ни­ето си устно чрез пред­се­да­теля на зако­но­да­тел­ния орган Вла­ди­мир Бидьовка.