Печат

Забраниха експорта на оръжие и за Украйна, и за Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Швейца­рия въведе ембарго за доставка на стоки с военно пред­на­зна­че­ние за Украйна и за Русия, се казва в сайта на Мини­стер­ството на ико­номи­ката на стра­ната. „Феде­рал­ният съвет също въведе ембарго на стоки с военно пред­на­зна­че­ние по отноше­ние на Русия, разпро­стра­ня­вайки го и върху Украйна, като се отчита неутрал­ният ста­тут на Швейца­рия”, се казва в заяв­ле­ни­ето на мини­стер­ството. Уточ­нява се, че и по-​рано Швейца­рия е осъще­ствя­вала това ембарго върху осно­вата на зако­но­да­тел­ството, регу­ли­ращо воен­ното имуще­ство и кон­трола върху него. Спо­ред съобще­ни­ето Швейца­рия пряко въвежда ембаргото чрез поста­нов­ле­ние за нови мерки във връзка със ситу­аци­ята в Украйна.