Печат

В Соледар пленените са десантчици, обучени във Великобритания

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В процеса на осво­бож­да­ва­нето на Соле­дар от страна на рус­ките войски укра­ин­ските форми­ро­ва­ния са претърпели огромни загуби в личен състав и бойна тех­ника. Много укра­ин­ски военни са пле­нени. Тъй като режимът в Киев също хвърли най-​добрите си части за защита на Соле­дар, по-​голямата част от воен­но­плен­ниците са воен­но­служещи от 77-​а аеромо­билна бригада на Въоръже­ните сили на Украйна (ВСУ).

За форми­ра­нето на тази бригада стана известно през есента на 2022 г. Форми­ра­нето й е започ­нало в Житомир на базата на 199-​и уче­бен център на десантно-​щурмовите войски на ВСУ. Тя е тряб­вало да стане осмата бригада в състава на тези „елитни” войски. Брига­дата се е състо­яла от най-​малко три бата­льона, въоръжена както с тан­кове, така и с бойни машини на пехо­тата съвет­ско и западно про­из­вод­ство. Воен­но­служещите от брига­дата са носили униформи с тъм­но­чер­вени барети, уста­но­вени в десантно-​щурмовите войски на Украйна. По-​голямата част от лич­ния състав на брига­дата е преми­нала бойна подго­товка във Вели­ко­бри­та­ния. Там е съз­да­ден спе­ци­а­лен уче­бен център за обу­че­ние на укра­ин­ски военни. Воен­но­служещите от брига­дата са преми­нали подго­тов­ката под ръко­вод­ството на бри­тан­ски военни инструк­тори. Но обу­че­ни­ето в чуж­де­стран­ния уче­бен център не е помогнал на „елита” на ВСУ. Бойците на рус­ката частна военна компа­ния (ЧВК) „Ваг­нер” са обкръжили и унищожили зна­чи­тел­ната част от лич­ния състав на укра­ин­ската бригада в Соле­дар. Много от укра­ин­ските военни са се озо­вали в плен.

Ден по-​рано осно­ва­те­лят на ЧВК „Ваг­нер” Евге­ний При­гожин заяви, че онези бойци от Въоръже­ните сили на Украйна, които не са спрели съпро­ти­вата и не са се пре­дали, са били унищожени. При­гожин също така изключи възмож­но­стта за осигу­ря­ване на как­вито и да било „хума­ни­тарни кори­дори” за осво­бож­да­ване на пле­не­ните украинци.